Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 12 ani și persoana pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (PA)

DOCUMENTE NECESARE

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 12 ani și persoana pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (PA)

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova minorului se depune de către unul dintre reprezentanții legali ai acestuia sau, după caz, de către alt reprezentant prevăzut de lege, cu prezența obligatorie a minorului.

Reprezentantul legal al minorului în condițiile legii sunt părinţii, tutorele, curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

Copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau copilul rămas fără ocrotire părintească, asupra căruia nu a fost instituită tutela sau curatela este reprezentat de către autoritatea tutelară teritorială sau, în cazul plasării în serviciul social de plasament, acesta este reprezentat de către administrația serviciului/instituției respective cu acordul oficial al autorității tutelare teritoriale.

În funcție de cine reprezintă minorul în condițiile legii, la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului acestuia se prezintă următoarele documente, în original:

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de căsătorie al părinților;
  5. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;
  6. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. certificatul de divorț al părinților;
  5. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  6. hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului minor, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele minorului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă minorul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut părintele depune declaraţia de pierdere a pașaportului.

Părintele care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al minorului nu a fost înregistrată, precum și depune în scris sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către tutore sau curator:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;
  6. dispoziția autorității tutelare privind instituirea tutelei sau a curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Tutorele sau curatorul care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul copilului separat de părinți care este plasat în serviciul social de plasament (serviciul social de tip familial sau de tip rezidenţial ori în instituţia de asistenţă socială publică, de educaţie, de învăţământ, de tratament, ori într-o altă instituţie similară):
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele cu caracter personal ale minorului
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul serviciului/instituției depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. dispoziţia autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;
  6. dispoziţia autorităţii tutelare privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă;
  7. demersul autorităţii referitor la eliberarea paşaportului pe numele copilului respectiv;
  8. documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul serviciului/instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară sau de alte autorități publice centrale;
  9. buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare sau al reprezentantului serviciului/instituţiei în care este plasat minorul.

Reprezentantul serviciului/instituţiei care reprezintă minorul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul serviciului/instituţiei achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

 1. în cazul copilului separat de părinţi pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotare, precum şi în cazul copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească care nu a fost plasat în serviciul social de plasament:
  1. certificatul de naștere al minorului;
  2. avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări, rectificări sau completări în datele u caracter personal ale minorului;
  3. buletinul de identitate al minorului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;
  4. pașaportul precedent al minorului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;
  5. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească în cazul în care așa statut a fost stabilit;
  6. documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară teritoriale;
  7. buletinul de identitate al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;
  8. legitimaţia de serviciu a reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar 2 fotografii de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele minorului achită și taxa de stat.

Programare
online