Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Determinarea apartenenței persoanei la cetățenia Republicii Moldova

DOCUMENTE NECESARE

 1. certificatul de naştere, certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, certificatul de deces, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele privind înregistrarea faptelor de stare civilă emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă, valabile în condiţiile prevederilor legale, care conţin înscrisuri autentice de identificare a persoanei (în continuare – documente de stare civilă) care confirmă naşterea, starea civilă şi legătura de rudenie dintre persoana căreia i se determină apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova şi persoanele care au tangenţă la soluţionarea cazului. Pentru persoanele născute până în anul 1945, inclusiv pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii până în anul 2013, în cazul în care nu este întocmit actul de naştere, fapt confirmat de autoritatea competentă în materie de stare civilă, dovada datei şi a locului de naştere se face cu datele respective din paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) sau din Registrul de stat al populaţiei;
 2. documentele care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova la data declarării prin lege a acesteia cetăţean al Republicii Moldova:
  1. actul de identitate cu menţiunea sau înscrisul privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţa temporară, confirmate prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei sau din fişierul manual ori din cumulul de documente aflate în posesia solicitantului ce confirmă direct sau indirect domicilierea persoanei pe teritoriul Republicii Moldova într-o perioadă anumită;
  2. paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea respectivă;
  3. adeverinţa de la locul de trai, eliberată de autoritatea administraţiei publice locale sau de administratorul blocului de locuit (copia de pe tabelul nominal al locuinţei);
  4. extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei ce atestă înregistrarea locuinţei şi evidenţa membrilor gospodăriei ţărăneşti, eliberat de autoritatea administraţiei publice locale;
  5. confirmarea aflării persoanei în detenţie ori la tratament prin constrângere, eliberată de instituţia respectivă;
  6. carnetul de muncă, livretul militar cu menţiunea privind aflarea în evidenţă militară pe teritoriul Republicii Moldova;
  7. actul de studii sau documentul confirmativ, eliberat de instituţia de învăţământ respectivă;
  8. documentele de stare civilă care confirmă înregistrarea actelor de stare civilă pe teritoriul Republicii Moldova;
  9. adeverinţa care atestă beneficierea solicitantului de pensii sau de alte alocaţii sociale de stat.

  Pot fi recunoscute ca dovezi de domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova cumulul câtorva dovezi indirecte şi declaraţiile pe proprie răspundere ale solicitantului şi ale unei persoane terţe domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova şi identificate prin act de identitate valabil, eliberat de autorităţile Republicii Moldova;

 3. actul de identitate sau paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974) cu menţiunea privind apartenenţa la cetăţenia altui stat sau alte documente confirmative eliberate de autoritatea competentă a statului străin care atestă apartenenţa persoanei la cetăţenia statului respectiv şi, după caz, data dobândirii acesteia sau neapartenenţa persoanei la cetăţenia acelui stat.
Programare
online