Sari la conținutul principal

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

Termene și tarife

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (11) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000:

TermenTarifLocul prestării
6 lunim120 lei1

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (G2):

TermenTarifLocul prestării
6 lunim500 lei1

1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.

Informații generale

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12,  alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

Persoana cu vârsta peste 18 ani, născută pe teritoriul Republicii Moldova, care nu are dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi nu este luată în evidenţă de Agenţia Servicii Publice ca cetăţean al Republicii Moldova, poate fi recunoscută ca cetăţean al Republicii Moldova la exprimarea consimţământului în scris în acest sens.

Cererea pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunând de procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, în străinătate - la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova, iar în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12, alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

În conformitate cu art. 12 alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000, sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:

 1. persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;

 2. persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;

 3. persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;

 4. persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova şi care continuă să locuiască în prezent.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol nu pot fi recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova în cazul în care, în procesul de recunoaştere, prezintă informaţii false sau ascund unele date pertinente, a căror cunoaştere ar duce la respingerea cererii, şi/sau în cazul în care cad sub incidenţa art.20 alin. (1) lit. a)–e).

Cererea pentru recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Agenţiei Servicii Publice şi se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată de notar sau de alte personae abilitate prin lege cu astfel de funcţii, la structura teritorială a acesteia în a cărei rază se află solicitantul, iar în cazul persoanei aflate în străinătate – la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Documente necesare

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12,  alin. (11) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000.

La depunerea cererii solicitantul prezintă următoarele documente:

 1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie (în original);

 2. certificatul de naștere (în original);

 3. alte documente de stare civilă care atestă schimbarea datelor cu caracter personal – în cazul în care sunt divergențe în datele cu caracter personal (nume, prenume) din actul de identitate prezentat și acelea din certificatul de naștere (certificatul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, certificatul de căsătorie, certificatul de divorţ, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civil etc.) (în original);

 4. autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12, alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate (în original):

  1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau;

  2. buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională, sau

  3. actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;

  4. al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate (în original);

 • documentele de stare civilă ale persoanei şi certificatele de naştere ale copiilor minori. În cazul în care în datele cu caracter personal ale persoanei, de la naştere şi până la data adresării au intervenit schimbări acesta urmează să prezinte documentele de stare civilă ce atestă schimbările respective: certificatele de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original);

 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat - pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;

 • autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);

 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care confirmă că s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova şi legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, în cazul în care acesta nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei, (în original);

 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care confirmă că până la 28 iunie 1940 a locuit în Basarabiei, în Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi RASSM şi legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, precum şi adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea beneficiarului sau a predecesorilor acestuia pe teritoriile menţionate până la data respectivă în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original);

 • adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii beneficiarului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940 şi documentele de stare civilă care confirmă legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original);

 • documentele care confirmă domicilierea beneficiarului la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi până în prezent, în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original);

 • certificatul de сazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este, şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere (în original);

 • două fotografii de dată recentă, de dimensiunea  4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe.

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul celuilalt părinte depus în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere de către copiii minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul acestora autentificat de notar şi certificatul de cazier judiciar.

Documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere se prezintă în limba română. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Lista localităţilor conform organizării administrativ-teritoriale până la 28 iunie 1940:

Basarabia:

 • raioanele din Republica Moldova situate pe malul drept al râului Nistru

 • raioanele din Ucraina (regiunea Cernăuţi): Novoseliţa, Hotin, Secureni

 • raioanele din Ucraina (regiunea Odesa): Bolgrad, Ismail Chilia, Tatarbunar, Arţîz, Tarutino, Belgorod-Dnestrovsc, Sarata, Reni

Nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa (actuala regiune Cernăuţi, Ucraina):

 • Hlîboca, Herţa, Storojeneţ, Putila, Vijniţa, Kiţmani, Zastavna, Kelmeneţ:

RASSM:

 • raioanele din Ucraina: Ananiev, Balta, Codîma, Krasnîe Ocna, Bîrzula (Kotovsc), Valea Hotului, Ciorna, Pesciana

 • raioanele din Republica Moldova situate pe maul stâng al râului Nistru 

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

20.05.2024