Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin recunoaștere

DOCUMENTE NECESARE

Dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere potrivit art. 12, alin. (2) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate (în original şi copie):
  1. paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere – pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, sau;
  2. buletinul de identitate – pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională, sau
  3. actul eliberat de autoritatea competentă pentru străini din Republica Moldova care identifică persoana şi confirmă domiciliul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova – pentru solicitantul statutului de apatrid;
  4. al reprezentantului legal – în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoanele reprezentate (în original şi copie);
 • documentele de stare civilă ale persoanei şi certificatele de naştere ale copiilor minori. În cazul în care în datele cu caracter personal ale persoanei, de la naştere şi până la data adresării au intervenit schimbări acesta urmează să prezinte documentele de stare civilă ce atestă schimbările respective: certificatele de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original şi copie);
 • documentul care face dovada domiciliului pe teritoriul altui stat - pentru persoanele care nu domiciliază în Republica Moldova;
 • autobiografia, în care se indică date despre starea civilă, adresa de domiciliu, activitatea de muncă, date despre soţ (soţie) şi despre rudele de gradul I (părinţi, copii);
 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care confirmă că s-au născut pe teritoriul Republicii Moldova şi legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, în cazul în care acesta nu s-a născut pe teritoriul Republicii Moldova, dar este urmaşul celor care s-au născut pe teritoriul ei, (în original şi copie);
 • documentele de stare civilă ale unuia dintre părinţi, bunici sau străbunici care confirmă că până la 28 iunie 1940 a locuit în Basarabiei, în Nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi RASSM şi legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, precum şi adeverinţa de la locul de domiciliu, care confirmă domicilierea beneficiarului sau a predecesorilor acestuia pe teritoriile menţionate până la data respectivă în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original şi copie);
 • adeverinţa de la organul abilitat care atestă faptul deportării sau refugierii beneficiarului sau a părinţilor, sau a bunicilor, sau a străbunicilor acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 28 iunie 1940 şi documentele de stare civilă care confirmă legătura de rudenie între persoana respectivă şi beneficiar, în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original şi copie);
 • documentele care confirmă domicilierea beneficiarului la data de 23 iunie 1990 pe teritoriul Republicii Moldova şi până în prezent, în cazul în care acesta are temei să dobândească cetăţenia Republicii Moldova pe motivul dat (în original şi copie);
 • certificatul de сazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este, şi din Republica Moldova, iar persoanele care domiciliază pe teritoriul altui stat prezintă documentul respectiv şi din ţara de domiciliere (în original şi copie);
 • două fotografii de dată recentă, de dimensiunea  4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe.

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul celuilalt părinte depus în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere de către copiii minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul acestora autentificat de notar şi certificatul de cazier judiciar.

Documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin recunoaştere se prezintă în limba de stat. În cazul în care acestea vor fi întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Raioanele Basarabiei conform organizării administrativ-teritoriale până la 28 iunie 1940:

 • Cernăuţi: Novoseliţa, Hotin, Secureni
 • Herţa, Bucovina de Nord: Hlîboca, Herţa, Storojeneţ, Putila, Vijniţa, Kiţmani, Zastavna, Kelmeneţ
 • Regiunea Odesa: Bolgrad, Ismail, Chilia, Tatarbunar, Arţîz, Tarutino, Belgorod-Dnestrovsc, Sarata, Reni
 • RASSM: Ananiev, Balta, Codîma, Krasnîe Ocna, Bîrzula (Kotovsc), Valea Hotului, Ciorna, Pesciana
Programare
online