Sari la conținutul principal

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare (G1)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
1 an500 lei1

În tariful serviciului acordat nu este inclusă taxa de stat


1Pentru acordarea serviciului, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de stat stabilită prin Legea taxei de stat nr. 213/2023

Informații generale

În conformitate cu art. 17 din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetăţeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat şi are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiţii:

 1. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecţie umanitară şi azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
 2. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vârstei de 18 ani;
 3. este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
 4. are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv părinţi adoptivi sau copii adoptaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.

Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.

Documente necesare

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate (în original);
  • paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere - pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de ședere în Republica Moldova, sau
  • buletinul de identitate - pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională;
 • actul de identitate al reprezentantului legal - în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub formă  tutelei (în original);
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată (în original);
 • documentul care confirmă statutul de beneficiar de azil politic (în original);
 • documentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisocumentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original);
 • autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre starea civilă,  date despre soţ (soţie) şi rudele de gradul I (părinţi, copii) (în original);
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei (în original);
 • adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autoritatea competentă pentru străini, sau alte documente care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova,  dacă informaţia respectivă nu se conţine în Registrul de stat al populaţiei (în original);
 • documentul ce atestă plasarea în câmpul muncii sau adeverinţa de la locul de studii. Persoanele care nu sunt plasate în câmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea de resort, care confirmă sursele legale de existenţă ale acesteia  (venit obţinut în urma depozitelor sau a altor activităţi legale, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj, indemnizaţie pentru copii). Persoana care declară că se află la întreţinerea materială a membrului (membrilor) de familie prezintă declaraţia acestuia (acestora) prin care se confirmă acest fapt şi documentele ce atestă sursele legale de existenţă ale întreţinătorului (întreţinătorilor) (în original);
 • adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii române şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, cu excepţia pensionarilor pentru limita de vârstă şi a invalizilor, a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată (în original);
 • certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova. Beneficiarii de protecţie internaţională sunt exoneraţi de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara din care s-au refugiat;
 • patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea  4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe .

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul celuilalt părinte depus în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare de către copiii minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul acestora autentificat de notar şi certificatul de cazier judiciar.

Documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare se prezintă în limba română. În cazul în care acestea sunt întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

14.04.2024