Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin naturalizare (G1)

DOCUMENTE NECESARE

La depunerea cererii se prezintă următoarele documente:

 • actul de identitate (în original şi copie);
  • paşaportul cetăţeanului străin sau documentul de călătorie şi permisul de şedere - pentru persoana căreia i s-a acordat dreptul de ședere în Republica Moldova, sau
  • buletinul de identitate - pentru persoana căreia i s-a recunoscut statutul de apatrid sau de beneficiar de protecţie internaţională;
 • actul de identitate al reprezentantului legal - în cazul minorului sau al persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub formă  tutelei (în original şi copie);
 • documentele ce atestă dreptul de reprezentare – pentru persoana reprezentată (în original şi copie);
 • documentul care confirmă statutul de beneficiar de azil politic (în original şi copie);
 • documentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisocumentele de stare civilă: certificatele de naştere, inclusiv ale copiilor minori, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui  şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă (în original şi copie);
 • autobiografia, în care se indică data şi temeiul stabilirii cu domiciliul în Republica Moldova, locul domiciliului, activitatea de muncă, date despre starea civilă,  date despre soţ (soţie) şi rudele de gradul I (părinţi, copii) (în original şi copie);
 • adeverinţa de la domiciliu despre componenţa familiei (în original şi copie);
 • adeverinţa privind termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată de autoritatea competentă pentru străini, sau alte documente care confirmă domicilierea legală şi obişnuită a persoanei pe teritoriul Republicii Moldova,  dacă informaţia respectivă nu se conţine în Registrul de stat al populaţiei (în original şi copie);
 • documentul ce atestă plasarea în câmpul muncii sau adeverinţa de la locul de studii. Persoanele care nu sunt plasate în câmpul muncii prezintă o adeverinţă de la autoritatea de resort, care confirmă sursele legale de existenţă ale acesteia  (venit obţinut în urma depozitelor sau a altor activităţi legale, pensie, bursă, pensie alimentară, ajutor de şomaj, indemnizaţie pentru copii). Persoana care declară că se află la întreţinerea materială a membrului (membrilor) de familie prezintă declaraţia acestuia (acestora) prin care se confirmă acest fapt şi documentele ce atestă sursele legale de existenţă ale întreţinătorului (întreţinătorilor) (în original şi copie);
 • adeverinţa despre susţinerea examenului de cunoaştere a limbii de stat şi a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, cu excepţia pensionarilor pentru limita de vârstă şi a invalizilor, a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată (în original şi copie);
 • certificatul de cazier judiciar din ţara (ţările) al cărei (căror) cetăţean este şi din Republica Moldova. Beneficiarii de protecţie internaţională sunt exoneraţi de obligaţia de a prezenta cazierul judiciar din ţara din care s-au refugiat;
 • patru fotografii de dată recentă, de dimensiunea  4,5x3,5 cm, color, mat, pe fond alb. În cazul persoanei reprezentate, suplimentar se depune o fotografie de dimensiunea 10x15 cm, care să corespundă aceloraşi cerinţe .

În cazul în care numai unul din părinţi dobândeşte cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare împreună cu copilul minor, se prezintă consimţământul celuilalt părinte depus în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se prezintă documentul respectiv autentificat de notar ori de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

În cazul dobândirii cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare de către copiii minori în vârstă de la 14 până la 18 ani, se prezintă consimţământul acestora autentificat de notar şi certificatul de cazier judiciar.

Documentele necesare pentru dobândirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare se prezintă în limba de stat. În cazul în care acestea sunt întocmite în altă limbă, este necesară prezentarea acestora în traducere oficială, autentificată în modul stabilit de legislaţia naţională sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Programare
online