Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință)

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice (adeverință), la solicitarea persoanelor fizice, privind:

 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reședința temporară sau lipsa acesteia e;
 • persoanele înregistrate la domiciliu și/sau la reședința temporară la o adresă concretă;
 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora e;
 • eliberarea actelor de identitate cu date personale anterioare;
 • apartenența la cetățenia Republicii Moldova e;
 • neapartenența la cetățenia Republicii Moldova;
 • renunțarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova e;
 • dobândirea cetățeniei Republicii Moldova;
 • autorizarea emigrării;
 • componența familiei;
 • atribuirea numărului de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP) e;
 • repatrierea cetățenilor Republicii Moldova;
 • alte informații ce se conțin în Registrul de stat al populației

Termene și tarife

1) în cazul generării automate (în regim de timp real) a extrasului sub formă de document electronic, comandat prin intermediul unor aplicaţii web

TermenTarif
La momentul adresăriie

70 lei


gratuit11

 

2) în cazul întocmirii extrasului cu antrenarea operatorului ASP

TermenTarifLocul prestării
10 zile lucrătoare

90 lei 


gratuit11

5 zile lucrătoare180 lei
1 zi lucrătoare270 lei
În ziua adresării360 lei
1 oră450 lei

11Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, subpct. 1) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


eServiciile marcate cu litera „e” sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Informații generale

Depunerea cererii pentru eliberarea adeverinţelor

Cererea pentru eliberarea adeverinţelor se depune personal sau de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncțional sau la subdiviziunea specializată din cadrul Departamentului acte de identitate, cetățenie sau evidență a persoanelor (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104).

În cazul minorilor şi al persoanelor supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestora.

Persoanele fizice pot depune cererea-comandă prin intermediu Call-centrului apelând la numărul de telefon 14 909 sau (+373 22) 25-7070, sau Portalului serviciilor electronice - www.e-services.md

Pentru eliberarea adeverinţelor privind:

 • eliberarea actelor de identitate sau lipsa acestora;
 • apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
 • înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară sau lipsa acesteia;
 • autorizarea emigrării.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Adeverinţele se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de recepţionare. La înmînarea adeverinţei solicitantul se identifică prin actul de identitate, iar în cazul înmânării acesteia reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, suplimentar se prezintă documentele ce atestă dreptul de reprezentare. Prezentarea actului de identitate nu este obligatorie în cazul în care solicitantul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Documente necesare

La cererea pentru eliberarea adeverințelor se anexează, după caz:

 • copia de pe actul de identitate al solicitantului, sau al reprezentantului legal, sau al persoanei care îl reprezintă.
 • procura sau alt act juridic, autentificat de notar, din care să rezulte consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia autentificată a acesteia sau confirmată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
 • consimţământul persoanelor majore, ale căror date personale urmează să fie prelucrate, autentificat de notar sau depus în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii;
 • după caz, copia autentificată a certificatului de succesor (moştenitor) sau a testamentului şi a certificatului de deces, în cazul solicitării informaţiei despre subiectul datelor cu caracter personal decedat;
 • copiile autentificate ale documentelor de stare civilă: certificatele de naştere, de căsătorie, de divorţ, de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, copia sau extrasul de pe actul de stare civilă, avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, hotărârea instanţei de judecată definitivă şi irevocabilă emisă de autorităţile străine privind desfacerea căsătoriei, documentele emise de instituţii din străinătate, altele decât cele de stare civilă privind înregistrarea faptelor de stare civilă ale solicitantului şi, după caz, ale rudelor în cazul solicitării informaţiei privind: componenţa familiei, apartenenţa/neapartenenţa sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi în alte cazuri ce atestă fapte despre cetăţenie. Copiile de pe documentele de stare civilă ale rudelor se prezintă pentru a stabili legătura şi gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă(e);

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în cazul în care gradul de rudenie dintre solicitant şi persoana(ele) respectivă (e) poate fi stabilit în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar solicitantul, suplimentar la cerere, depune în scris în faţa persoanei responsabile declaraţia pe proprie răspundere în acest sens.

 • copia autentificată a actului ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra locuinţei;
 • contractul de vânzare-cumpărare, sau contractul de donaţie, sau certificatul de moştenitor legal etc.;
 • extrasul din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă ce atestă înregistrarea şi evidența membrilor gospodăriei țărăneşti;
 • bonul de repartiţie a locuinţei proprietate publică eliberat de autoritățile publice APL (primărie) după 29.11.2015, sau, după caz, reconfirmat de APL (primărie) dacă a fost eliberat până la 29.11.2015 ori documentul justificativ eliberat de APL (primărie) prin care se stabileşte dreptul de folosinţă asupra locuinţei proprietate publică, pasibilă de privatizare;
 • contractul de locaţiune sau sublocaţiune încheiat în condiţiile prevederilor Legii nr. 75 / 2015 cu privire la locuinţe;
 • hotărârea instanţei judecătoreşti definitivă despre recunoaşterea dreptului de folosinţă asupra locuinţei.

Prezentarea documentelor ce atestă dreptul de proprietate asupra locuinţei nu este obligatorie, dacă această informaţie este înregistrată în Registrul bunurilor imobile.

 • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului, după caz;
 • documentele confirmative ce atestă dreptul la înlesniri.

Copiile de pe documentele prezentate în original se autentifică de către notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, sau de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii.

Solicitantul este responsabil pentru corectitudinea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate şi poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Înlesniri

Denumirea serviciuluiTermenul de prestare Tarif (lei)

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populaţiei sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice pe suport de hârtie (adeverinţă), la cererea personală sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie:

 1. a) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie
 2. b) pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.
10 zile lucrătoaregratuit

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

20.06.2024