Sari la conținutul principal

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public (pentru fiecare persoană despre care se solicită informație)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
15 zile lucrătoare

60 lei 


gratuit12

10 zile lucrătoare120 lei
5 zile lucrătoare180 lei
1 zi lucrătoare240 lei

12Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 17, subpct. 2) din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice

Informații generale

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu și/sau reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se eliberează, persoanelor juridice de drept privat (inclusiv notarilor, avocaţilor) şi persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public, pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii.

Cererea pentru eliberarea extraselor din Registrul de stat al populaţiei se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Departamentului acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104) sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenţiei Servicii Publice.

Termenul de executare a comenzii începe să curgă din momentul depunerii cererii şi prezentării dovezii de achitare a tarifului pentru serviciul solicitat.

Extrasul din registre se înmânează, contra semnătură, solicitantului sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare la subdiviziunea structurală unde a fost depusă cererea sau, după caz, la subdiviziunea unde a fost solicitată eliberarea.

Documente necesare

La depunerea cererii pentru eliberarea extraselor din registre, solicitantul - persoană fizică şi juridică de drept privat prezintă, după caz:

 • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al persoanei reprezentate. În cazul în care la depunerea cererii persoana nu are asupra sa buletinul de identitate nici pe suport fizic şi nici în format digital, descărcat pe dispozitiv mobil, prezentarea  acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate, iar titularul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, solicitantul depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

 • mandatul în cazul solicitării informaţiei din resursele informaţionale de către avocat, iar subiectul datelor cu caracter personal este о altă persoană;

 • procura sau alt act juridic, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte inclusiv consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia acesteia autentificată de notar sau copia autentificată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;

 • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului.

Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate conform prevederilor legale.

Înlesniri

Extrasele din Registrul de stat al populaţiei sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice ce vizează cetăţenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate, înregistrarea la domiciliu și/sau la reşedinţa temporară, radierea din evidenţă, emigrarea autorizată, repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova etc. se prezintă gratuit persoanelor juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege  (executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi) pe foaia cu antet a Agenţiei Servicii Publice sau a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii, după caz.

Cererea pentru eliberarea extraselor din registre se depune la subdiviziunile specializate din cadrul Departamentului acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor (municipiul Chişinău, str. Aleksandr Puşkin, nr. 42, biroul 103 şi biroul 104) sau la serviciile eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul Centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice.

Cererea persoanelor juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege trebuie sa conţină, după caz:

 • datele de identificare ale solicitantului;

 • temeiul legal pentru solicitarea informaţiei (executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal);

 • referire la prevederile legale potrivit cărora solicitantul este în drept să prelucreze datele cu caracter personal respective;

 • scopul solicitării informaţiei (exemplu: numărul contractului, numărul cauzei penale, civile, contravenţionale ori necesitatea cercetării prealabile pentru iniţierea unor astfel de investigaţii şi dosare, pentru a determina soarta minorului rămas fără îngrijirea părinteasca, identificarea sau stabilirea statutului juridic al străinilor depistaţi pe teritoriul Republicii Moldova etc.), coroborarea volumului informaţiilor solicitate cu scopul pentru care se solicită si modul de utilizare a acesteia (unde, de către cine va fi utilizată informaţia, termenul şi locul de păstrare);

 • detalii suficiente si concludente pentru identificarea informaţiei solicitate;

 • volumul şi structura informaţiei solicitate;

 • data si numărul de înregistrare a demersului, semnătura conducătorului instituţiei, organizaţiei.

Extrasele din registre întocmite pe foaia cu antet a subdiviziunii structurale prestatoare de servicii se înmânează, contra semnătură solicitantului, sau reprezentantului persoanei juridice la prezentarea documentelor ce atestă dreptul de reprezentare (conducătorul persoanei juridice sau angajatul acesteia sau prestează servicii în bază de contract şi dispune de procura), iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de recepţionare.

Denumirea serviciuluiTermenul de prestareTarif (lei)
Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populaţiei sau din  alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice pe suport de hârtie autorităţilor publice şi altor categorii de persoane juridice şi fizice pentru care prestarea serviciilor informaţionale în mod gratuit este expres stabilită prin lege.15 zile lucrătoaregratuit

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

16.07.2024