Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice

DOCUMENTE NECESARE

Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din alte resurse informaționale ale Agenției Servicii Publice referitor la cetățenia Republicii Moldova, eliberarea actelor de identitate și evidența populației, la solicitarea persoanelor juridice de drept privat și a persoanelor fizice abilitate prin lege să îndeplinească un serviciu de interes public (pentru fiecare persoană despre care se solicită informație)

La depunerea cererii pentru eliberarea extraselor din registre, solicitantul - persoană fizică şi juridică de drept privat prezintă, după caz:

  • actul de identitate al solicitantului şi, după caz, al persoanei reprezentate. Prezentarea  actului de identitate nu este obligatorie cu condiţia că acesta nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate, iar titularul poate fi identificat prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, solicitantul depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
  •  mandatul în cazul solicitării informaţiei din resursele informaţionale de către avocat, iar subiectul datelor cu caracter personal este о altă persoană;
  •  procura sau alt act juridic, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte inclusiv consimţământul subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea datelor sale. În cazul în care reprezentantul deţine procura generală, care prevede inclusiv consimţământul necondiţionat al subiectului privind prelucrarea datelor cu caracter personal, la cerere se anexează copia acesteia autentificată de notar sau copia autentificată de către persoana responsabilă de recepţionarea cererii;
  • dovada achitării tarifului pentru prestarea serviciului.

Solicitantul poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei consemnate în cerere şi pentru autenticitatea documentelor prezentate conform prevederilor legale.

Programare
online