Sari la conținutul principal

Radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (în continuare – Registrul de stat)

Termene și tarife

Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice (cu excepția organizației necomerciale), a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei persoanei juridice străine;

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaregratuit

Radierea din Registrul de stat a organizației necomerciale, a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei organizației necomerciale străine;

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaregratuit

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual.

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaregratuit

RADIEREA DIN OFICIU DIN REGISTRUL DE STAT

Radierea din oficiu din Registrul de stat a persoanei juridice a cărei activitate a fost suspendată.

Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice şi a întreprinzătorului individual a căror activitate a fost suspendată se efectuează în conformitate cu prevederile art.261 al Legii nr.220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual care şi-a suspendat activitatea nu depune, la expirarea termenului de suspendare a activităţii, cerere de reluare a activităţii, organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.

Radierea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică sau întreprinzătorul individual nu are datorii la bugetul public naţional conform datelor prezentate organului înregistrării de stat prin sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.”

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
5 zile lucrătoaregratuit

Radierea din oficiu din Registrul de stat a persoanei juridice inactive, întreprinzătorului individual inactiv.

Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali se efectuează în conformitate cu prevederile art.26 al Legii nr.220/2007 cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Radierea din oficiu a persoanei juridice inactive și a întreprinzătorului individual inactiv din Registrul de stat se efectuează numai dacă nu au datorii la bugetul public naţional, nu deţin maşini de casă şi de control cu memorie fiscală, nu sunt fondatori ai unei alte persoane juridice şi nu au sucursale. Informaţia privind lipsa/existenţa datoriei la bugetul public naţional se obţine de către organul înregistrării de stat din sistemul informaţional automatizat al Serviciului Fiscal de Stat.

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
3 zile lucrătoaregratuit

Documente necesare

După repartizarea activelor nete lichidatorul persoanei juridice trebuie să depună la organul înregistrării de stat următoarele acte:

  • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  • bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul;
  • declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv.

La radierea persoanei juridice din Registrul de stat se verifică publicarea de către persoana juridică a avizului de lichidare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Structura teritorială a organului înregistrării de stat verifică dacă persoana juridică are datorii la bugetul public naţional.

Până la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar(e) şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.

În cazul în care este în vigoare hotărârea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute mai sus nu este necesară.

În cazul lichidării persoanei juridice în baza hotărârii instanţei de judecată privind încetarea procesului de insolvabilitate şi, respectiv, dispunerea lichidării agentului economic, organul înregistrării de stat va radia debitorul din Registrul de stat în baza hotărârii judecătoreşti, prezentate de administratorul autorizat.

În cazul parvenirii unei hotărâri a instanţei de judecată cu privire la radierea unei persoane juridice din Registrul de stat şi, în urma verificării datelor, se va constata că persoana juridică în cauză dispune de sucursale, atunci în baza hotărârii nominalizate, organul înregistrării de stat va radia sucursala, iar mai apoi întreprinderea-mamă în privinţa căreia a fost emisă hotărârea de judecată.

În cazul în care persoana juridică nu dispune de active, lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat după expirarea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori şi după aprobarea bilanţului de lichidare.

La radierea întreprinderii de stat şi întreprinderii municipale se va verifica existenţa raportului de evaluare întocmit de evaluator, conform cerinţelor prevăzute la art.11 al Legii nr.989/2002.

Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

Pentru radierea din Registrul de stat a sucursalelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

  • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
  • hotărârea organului competent al persoanei juridice care a constituit sucursala.

În baza actelor nominalizate sucursala urmează a fi radiată din Registrul de stat, întreprinderea-mamă urmând a efectua ulterior modificările în actele sale de constituire în vederea excluderii acesteia. La radierea filialelor nu este stabilit un termen de prezentare a creanţelor de către creditori, astfel primirea cererii de radiere se efectuează la adresarea solicitanţilor.

Radierea sucursalelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

Încetarea calităţii de întreprinzător individual

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

  • la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
  • prin hotărârea instanţei de judecată;
  • în cazul decesului;
  • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Structura teritorială a organului înregistrării de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate mai sus, adoptă decizia de radiere.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

17.05.2024