Sari la conținutul principal

Activitatea de întreţinere a cazinoului

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

a) Pentru fiecare masă de joc:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit600000 lei22

 

b) Pentru fiecare unitate de exploatare a meselor de ruletă:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit130000 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit3600 lei23

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit3600 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit3600 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit16000 lei25

 

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda on-line.

Condițiile de licențiere

0

 1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu Legea 291/2016 şi actele normative corespunzătoare.

 2. Organizarea jocurilor de noroc ca obiect principal de activitate.

 3. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a localurilor de joc în care se vor desfăşura jocurile de noroc prevăzute de licenţă.

 4. Neadmiterea angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum şi a celor cu antecedente penale.

 5. Respectarea normelor sanitare şi normelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi asigurarea ordinii publice şi securităţii jucătorilor.

 6. Asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat.

 7. Dispunerea de capital social egal sau mai mare decât suma de 5000000 de lei la data eliberării licenţei,  cel puţin 70% din capitalul social constituind mijloacele băneşti.

 8. Lipsa în capitalul social constituit, a mijloacelor financiare bugetare sau obţinute în credit (împrumut) ori gaj.

 9. Deţinerea capitalului social format în întregime la data depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei şi lipsa în capitalul social format a surselor, ale căror origine nu poate fi confirmată.

 10. Deţinerea de către conducătorul şi conducătorii adjuncţi ai întreprinderii a studiilor superioare relevante, dreptului de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, lipsa antecedentelor penale.

 11. Deţinerea de către contabilul-şef a studiilor superioare şi experienţei de muncă în funcţia de contabil-şef timp de cel puţin trei ani, a dreptului de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, precum şi lipsa antecedentelor penale.

 12. Lipsa în componenţa membrilor (acţionarilor), a organelor de stat (cu excepţia organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat), a autorităţilor administraţiei publice locale sau a persoanelor juridice care se află în stare de faliment.

 13. Deţinerea experienţei de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele Uniunii Europene nu mai mică de 5 ani, fie această experienţă o au membrii (acţionarii) săi care exercită, în mod direct sau indirect, controlul asupra a mai mult de 50% din capitalul social.

 14. Asigurarea, după obţinerea licenţei corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licenţiat, a riscului de neachitare a câştigurilor jucătorilor în cazul insolvabilităţii şi/sau falimentului persoanei juridice, contra unei sume nu mai mici decât capitalul social, de asemenea asumarea asigurării acestui risc în fiecare an ulterior contra unei sume echivalente valorii fondului de câştiguri achitate de organizator în decursul anului calendaristic precedent.

 15. Desfăşurarea doar a tipurilor de jocuri de noroc care sunt specificate în licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, doar după obţinerea licenţei corespunzătoare.

 16. Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc în conformitate cu cerinţele Legii 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, cu condiţiile de licenţiere corespunzătoare, precum şi cu regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc.

 17. Asigurarea condiţiilor de participare la jocul de noroc identice pentru toţi jucătorii şi prevenirea influenţei externe asupra rezultatului jocului de noroc.

 18. Întreţinerea mijloacelor de joc în condiţii corespunzătoare în scopul menţinerii normelor şi a parametrilor de funcţionare prevăzuţi de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi normele metrologice.

 19. Asigurarea securităţii mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc.), precum şi a sigiliilor aplicate de organele competente.

 20. Ţinerea evidenţei zilnice a încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, precum şi a câștigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi cu Codul fiscal.

 21. Asigurarea măsurilor necesare pentru restricţionarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani (cu excepţia loteriilor şi a pariurilor), al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii.

 22. Afişarea în loc vizibil a Regulamentului-tip, a licenţelor respective sau copiilor autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu).

 23. Eliberarea câștigurilor conform prevederilor Legii 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi ale Regulamentului-tip.

 24. Examinarea pretenţiilor jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia cu privire la petiţionare şi, după caz, satisfacerea acestora.

 25. Nedivulgarea, fără acordul jucătorului, a datelor acestuia, prezentând informaţia doar în cazurile prevăzute de Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 26. Instruirea fiecărui angajat cu atribuţii nemijlocit legate de desfăşurarea şi derularea jocurilor de noroc privitor la Regulamentul-tip şi regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele şi funcţia deţinută.

 27. Respectarea procedurilor de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum şi de raportare, prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 28. Prezentarea organelor de control fiscal şi altor organe de control sau de drept a documentelor şi informaţiei solicitate în perioada efectuării controlului, conform competenţei organului respectiv.

 29. Onorarea obligaţiilor fiscale şi respectarea altor obligaţii prevăzute de legislaţie.

 30. Deţinerea în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat organizatorul (pentru organizatorul activităţii de întreţinere a cazinourilor).

 31. Neutilizarea denumirilor de „cazinou”, „casino” sau denumirilor derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care deţin licenţă pentru acest gen de activitate şi numai pentru localurile de joc specificate în anexa licenţei.

 32. Angajarea şi menţinerea în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care au atins vârsta de 21 de ani, precum şi fără antecedente penale.

 33. Neadmiterea participării la jocul de noroc desfăşurat de organizator a personalului, a membrilor (acţionarilor/asociaţilor), a factorilor de decizie ai acestuia, precum şi a membrilor comisiei de extragere.

 34. Neacordarea unor terţi a datelor, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte.

 35. Neacordarea de credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi gajarea bunurilor de la aceştia.

 36. Interzicerea activităţii în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care nu sunt indicate în anexa licenţei, precum şi cu mijloace de joc de bază neindicate în anexa licenţei.

 37. Neacordarea în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, a băuturilor alcoolice, berii, băuturilor slab alcoolice, produselor de tutun sau bunurilor, pentru posedarea sau dispunerea de care sunt necesare autorizaţii sau licenţe corespunzătoare.

 38. Neacceptarea de la jucători, în calitate de garanţie financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc, a bunurilor mobile şi imobile.

 39. Dispunerea de propria unitate de schimb valutar sau încheierea unui contract de colaborare privind amplasarea în incinta cazinoului a unei case de schimb valutar cu o instituţie financiară ori cu o casă de schimb valutar titulară de licenţă pentru respectiva activitate în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.

 40. Dispunerea de regulament intern al cazinoului.

 41. Păstrarea, în cazinou, a sumei de asigurare a câştigurilor, stabilită în conformitate cu prezenta lege, pentru acoperirea câştigurilor posibile ale jucătorilor.

 42. Supravegherea întregii activităţi în sălile de joc ale cazinoului, în casa cazinoului, la unitatea de schimb valutar şi de la recepţie, printr-un sistem de supraveghere video, şi înregistrarea video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.

 43. Asigurarea păstrării în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programelor informatice şi certificatele corespunzătoare prevăzute de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc.

 44. Instalarea şi utilizarea în cazinou a mijloacelor şi utilajelor de joc care exclud posibilitatea interferenţei neautorizate în activitatea acestora sau creării condiţiilor pentru obţinerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc.

 45. Eliberarea câştigurilor în conformitate cu regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc şi în termenul stabilit de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc.

 46. Ţinerea evidenţei utilizării echivalenţilor de joc ai mijloacelor băneşti, în cazul folosirii acestora.

 47. Asigurarea securităţii jucătorilor, vizitatorilor şi angajaţilor.

 48. Afişarea într-un loc accesibil jucătorilor şi vizitatorilor a copiei de pe licenţa pentru activitatea de întreţinere a cazinoului, certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) şi sigiliul organizatorului, precum şi a regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc în cazinou.

 49. Corespunderea amplasării localului de joc condiţiilor Legii nr.231/2010 cu privire la comerţul interior.

Temeiul legal:

Documente necesare

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei:

 • Extrasul din registrul bunurilor imobile* sau copia contractului (contractelor) de locaţiune a încăperii în care se va desfăşura activitatea licenţiată.
 • Situaţia financiară pentru perioada de gestiune, confirmată prin raportul auditorului, iar în cazul în care solicitantul practică acest gen de activitate mai puţin de un an, ultima situaţie financiară (trimestrială, semestrială etc.).
 • Documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra mijloacelor de joc de bază şi asupra celor specifice, precum şi asupra programelor de aplicaţie folosite la desfăşurarea activităţii respective.
 • Lista mijloacelor de joc de bază cu indicarea denumirii, a numărului de fabricaţie, a categoriei şi tipului acestuia, a anului şi lunii fabricării, precum şi a locului instalării.
 • Certificatul/raportul de inspecţie a mijloacelor de joc de bază, eliberat de organismul de inspecţie şi recunoscut de către autoritatea competentă, iar pentru produsele noi din domeniul jocurilor de noroc – certificatul de conformitate eliberat de organismul de certificare acreditat şi recunoscut de către autoritatea competentă.
 • Dovada deţinerii unei garanţii financiare care va asigura plata câștigurilor pentru jucători.
 • Regulamentul-tip privind organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc şi regulile de joc.

Documentele se depun în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare (art. 126 alin. (3) din  Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic).


*Documentele care se verifică în baza ghişeului unic.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

21.06.2024