Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de întreţinere a cazinoului

CONDIȚIILE DE LICENȚIERE

 1. Desfăşurarea activităţii licenţiate în conformitate cu Legea 291/2016 şi actele normative corespunzătoare.
 2. Organizarea jocurilor de noroc ca obiect principal de activitate.
 3. Dispunerea în proprietate sau în locaţiune a localurilor de joc în care se vor desfăşura jocurile de noroc prevăzute de licenţă.
 4. Neadmiterea angajării şi menţinerii în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani, precum şi a celor cu antecedente penale.
 5. Respectarea normelor sanitare şi normelor privind apărarea împotriva incendiilor, precum şi asigurarea ordinii publice şi securităţii jucătorilor.
 6. Asigurarea conectării mijloacelor de joc la sistemul de monitorizare on-line de stat.
 7. Dispunerea de capital social egal sau mai mare decât suma de 5000000 de lei la data eliberării licenţei,  cel puţin 70% din capitalul social constituind mijloacele băneşti.
 8. Lipsa în capitalul social constituit, a mijloacelor financiare bugetare sau obţinute în credit (împrumut) ori gaj.
 9. Deţinerea capitalului social format în întregime la data depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei şi lipsa în capitalul social format a surselor, ale căror origine nu poate fi confirmată.
 10. Deţinerea de către conducătorul şi conducătorii adjuncţi ai întreprinderii a studiilor superioare relevante, dreptului de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, lipsa antecedentelor penale.
 11. Deţinerea de către contabilul-şef a studiilor superioare şi experienţei de muncă în funcţia de contabil-şef timp de cel puţin trei ani, a dreptului de a ocupa anumite funcţii ori de a efectua o anumită activitate economică, precum şi lipsa antecedentelor penale.
 12. Lipsa în componenţa membrilor (acţionarilor), a organelor de stat (cu excepţia organizatorului jocurilor de noroc care constituie monopol de stat), a autorităţilor administraţiei publice locale sau a persoanelor juridice care se află în stare de faliment.
 13. Deţinerea experienţei de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc pe teritoriul Republicii Moldova sau în statele Uniunii Europene nu mai mică de 5 ani, fie această experienţă o au membrii (acţionarii) săi care exercită, în mod direct sau indirect, controlul asupra a mai mult de 50% din capitalul social.
 14. Asigurarea, după obţinerea licenţei corespunzătoare, dar înainte de a începe genul de activitate licenţiat, a riscului de neachitare a câştigurilor jucătorilor în cazul insolvabilităţii şi/sau falimentului persoanei juridice, contra unei sume nu mai mici decât capitalul social, de asemenea asumarea asigurării acestui risc în fiecare an ulterior contra unei sume echivalente valorii fondului de câştiguri achitate de organizator în decursul anului calendaristic precedent.
 15. Desfăşurarea doar a tipurilor de jocuri de noroc care sunt specificate în licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc, doar după obţinerea licenţei corespunzătoare.
 16. Organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc în conformitate cu cerinţele Legii 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, cu condiţiile de licenţiere corespunzătoare, precum şi cu regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc.
 17. Asigurarea condiţiilor de participare la jocul de noroc identice pentru toţi jucătorii şi prevenirea influenţei externe asupra rezultatului jocului de noroc.
 18. Întreţinerea mijloacelor de joc în condiţii corespunzătoare în scopul menţinerii normelor şi a parametrilor de funcţionare prevăzuţi de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi normele metrologice.
 19. Asigurarea securităţii mijloacelor de joc şi a accesoriilor acestora (ceasuri, contoare, indicatoare, afişaje electronice, instalaţii de alimentare cu energie electrică etc.), precum şi a sigiliilor aplicate de organele competente.
 20. Ţinerea evidenţei zilnice a încasărilor realizate în urma desfăşurării activităţii în cazul fiecărui mijloc de joc, precum şi a câștigurilor acordate, în conformitate cu Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi cu Codul fiscal.
 21. Asigurarea măsurilor necesare pentru restricţionarea accesului la jocurile de noroc al persoanelor care nu au atins vârsta de 21 de ani (cu excepţia loteriilor şi a pariurilor), al persoanelor sub influenţa alcoolului, substanţelor narcotice, psihotrope sau altor substanţe cu efect puternic, al persoanelor cu intenţia vădită de a perturba ordinea, liniştea şi buna desfăşurare a jocurilor de noroc, precum şi al persoanelor ce poartă armă şi muniţii.
 22. Afişarea în loc vizibil a Regulamentului-tip, a licenţelor respective sau copiilor autorizate de pe acestea (cu deţinerea originalelor la sediu).
 23. Eliberarea câștigurilor conform prevederilor Legii 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc şi ale Regulamentului-tip.
 24. Examinarea pretenţiilor jucătorilor în termenul şi în modul prevăzute de legislaţia cu privire la petiţionare şi, după caz, satisfacerea acestora.
 25. Nedivulgarea, fără acordul jucătorului, a datelor acestuia, prezentând informaţia doar în cazurile prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
 26. Instruirea fiecărui angajat cu atribuţii nemijlocit legate de desfăşurarea şi derularea jocurilor de noroc privitor la Regulamentul-tip şi regulamentul intern, privitor la purtarea obligatorie, la loc vizibil, a unui ecuson cu numele şi funcţia deţinută.
 27. Respectarea procedurilor de efectuare şi de înregistrare a operaţiunilor financiare, precum şi de raportare, prevăzute de Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
 28. Prezentarea organelor de control fiscal şi altor organe de control sau de drept a documentelor şi informaţiei solicitate în perioada efectuării controlului, conform competenţei organului respectiv.
 29. Onorarea obligaţiilor fiscale şi respectarea altor obligaţii prevăzute de legislaţie.
 30. Deţinerea în proprietate a mijloacelor de joc pentru care a fost autorizat organizatorul (pentru organizatorul activităţii de întreţinere a cazinourilor).
 31. Neutilizarea denumirilor de „cazinou”, „casino” sau denumirilor derivate din acestea, cu excepţia organizatorilor care deţin licenţă pentru acest gen de activitate şi numai pentru localurile de joc specificate în anexa licenţei.
 32. Angajarea şi menţinerea în funcţii, legate nemijlocit de desfăşurarea jocurilor de noroc sau de exercitarea controlului asupra acestora, a persoanelor care au atins vârsta de 21 de ani, precum şi fără antecedente penale.
 33. Neadmiterea participării la jocul de noroc desfăşurat de organizator a personalului, a membrilor (acţionarilor/asociaţilor), a factorilor de decizie ai acestuia, precum şi a membrilor comisiei de extragere.
 34. Neacordarea unor terţi a datelor, cu excepţia cazurilor stabilite de lege, despre transmiterea către Serviciul pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor a informaţiilor privind operaţiunile financiare limitate sau suspecte.
 35. Neacordarea de credite sau împrumuturi jucătorilor, precum şi gajarea bunurilor de la aceştia.
 36. Interzicerea activităţii în domeniul jocurilor de noroc în filiale sau în alte subdiviziuni structurale separate care nu sunt indicate în anexa licenţei, precum şi cu mijloace de joc de bază neindicate în anexa licenţei.
 37. Neacordarea în calitate de recompensă pentru participarea la jocul de noroc, a băuturilor alcoolice, berii, băuturilor slab alcoolice, produselor de tutun sau bunurilor, pentru posedarea sau dispunerea de care sunt necesare autorizaţii sau licenţe corespunzătoare.
 38. Neacceptarea de la jucători, în calitate de garanţie financiară sau gaj pentru a participa la jocul de noroc, a bunurilor mobile şi imobile.
 39. Dispunerea de propria unitate de schimb valutar sau încheierea unui contract de colaborare privind amplasarea în incinta cazinoului a unei case de schimb valutar cu o instituţie financiară ori cu o casă de schimb valutar titulară de licenţă pentru respectiva activitate în conformitate cu cerinţele stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
 40. Dispunerea de regulament intern al cazinoului.
 41. Păstrarea, în cazinou, a sumei de asigurare a câştigurilor, stabilită în conformitate cu prezenta lege, pentru acoperirea câştigurilor posibile ale jucătorilor.
 42. Supravegherea întregii activităţi în sălile de joc ale cazinoului, în casa cazinoului, la unitatea de schimb valutar şi de la recepţie, printr-un sistem de supraveghere video, şi înregistrarea video pe toată durata programului de lucru în regim real al timpului.
 43. Asigurarea păstrării în încăperea cazinoului a următoarelor documente (sau copii): cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a încăperii în care se află cazinoul, documentele cu privire la dreptul de proprietate sau de utilizare a utilajului de joc în cazinou, documentele programelor informatice şi certificatele corespunzătoare prevăzute de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc.
 44. Instalarea şi utilizarea în cazinou a mijloacelor şi utilajelor de joc care exclud posibilitatea interferenţei neautorizate în activitatea acestora sau creării condiţiilor pentru obţinerea rezultatului determinat în prealabil al jocului de noroc.
 45. Eliberarea câştigurilor în conformitate cu regulile de desfăşurare a jocurilor de noroc şi în termenul stabilit de Legea 291 din 16.12.2016 cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc.
 46. Ţinerea evidenţei utilizării echivalenţilor de joc ai mijloacelor băneşti, în cazul folosirii acestora.
 47. Asigurarea securităţii jucătorilor, vizitatorilor şi angajaţilor.
 48. Afişarea într-un loc accesibil jucătorilor şi vizitatorilor a copiei de pe licenţa pentru activitatea de întreţinere a cazinoului, certificată prin semnătura conducătorului (sau persoanei împuternicite de acesta) şi sigiliul organizatorului, precum şi a regulilor de desfăşurare a jocurilor de noroc în cazinou.
 49. Corespunderea amplasării localului de joc condiţiilor Legii nr.231/2010 cu privire la comerţul interior.

Temeiul legal:

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online