Sari la conținutul principal

Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

Termene și tarife

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării/prelungirii licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit3250 lei22

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea reperfectării licenţei:

Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sunt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art.6 alin.(1) din Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările.

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei23

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la eliberarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
10 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării copiei de pe licență (cu valabilitatea identică licenţei), la reperfectarea licenței:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
5 zile lucrătoareegratuit325 lei24

 

Examinarea cererii și întocmirea dosarului în vederea eliberării duplicatului licenţei:

TermenTarifTaxa de licențiereLocul prestării
3 zile lucrătoareegratuit585 lei25

22Pentru eliberarea/prelungirea licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere, stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, ținând cont de scutirile prevăzute în art. 1210 din Legea nr.160/2011, Legea nr.39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari.


23Pentru reperfectarea licenţei în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


24Pentru eliberarea copiei de pe licenţă în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


25Pentru eliberarea duplicatului licenței, în favoarea bugetului de stat se percepe taxa de licențiere stabilită prin Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.


eServiciile marcate cu litera „e”, cu excepția celor prestate cu înlesniri, sunt disponibile inclusiv prin comanda online.

Condițiile de licențiere

 1. Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora, este desfăşurată exclusiv de către operatorii constituiţi sub formă de societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, inclusiv cu investiţii străine, care deţin licenţă de activitate eliberată în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

 2. Capitalul social vărsat de către operatori este de cel puțin 10 milioane de lei.

 3. Nu poate fi fondator, acţionar (asociat), administrator al operatorului persoana care are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni economice, infracţiuni împotriva patrimoniului, infracţiuni contra bunei desfăşurări a activităţii în sfera publică, precum şi pentru infracţiuni de corupţie în sectorul privat săvârșite cu intenţie.

 4. Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora nu poate fi desfăşurată de către operatorii aflați în procedură de insolvabilitate, precum și cei care, la momentul depunerii cererii de eliberare a licenţei, se află în procedura de reorganizare sau de lichidare.

 5. Activitatea de operare cu tichetele de masă, inclusiv de emitere și de rambursare a valorii acestora nu poate fi desfăşurată de către operatorii aflați în procedură de insolvabilitate, precum și cei care, la momentul depunerii cererii de eliberare a licenţei, se află în procedura de reorganizare sau de lichidare.

Documente necesare

 1. Specimen al tichetului de masă.

 2. Act de proprietate sau contract de locaţiune a imobilului unde se va desfăşura activitatea licenţiată.

 3. Adeverinţă emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă.

 4. Angajamentul operatorului că prin contul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar.

 5. Declaraţia pe propria răspundere privind dispunerea de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului tichetelor de masă, și anume:

 6. asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă; 

 7. utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată)

 8.  existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);

 9. existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate; 

 10. asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;

 11. asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă la unitățile de alimentație publică;

 12.  existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.

 

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

18.04.2024