Pagina oficială

Serviciul de informații și consultări

Activitatea de operare cu tichete de masă, inclusiv de emitere și rambursare a valorii acestora

DOCUMENTE NECESARE

Lista documentelor ce se anexează la declaraţia de eliberare/prelungire a licenţei

 1. Copia actelor ce confirmă dispunerea de capital social de cel puţin 10 milioane de lei.
 2. Specimenul tichetului de masă.
 3. Actul de proprietate sau contractul de locaţiune pentru imobilul în care se va desfăşura activitatea licenţiată.
 4. Adeverinţa emisă de către bancă, din care să rezulte că operatorul a deschis un cont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă.
 5. Angajamentul operatorului că prin contul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar.
 6. Declaraţia pe propria răspundere privind corespunderea operatorului care solicită licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport de hârtie, trebuie să facă dovada faptului că dispune de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume:
  1. asigurarea cu personal, angajat de către operator şi/sau de furnizorii acestuia, dotarea cu software şi echipament hardware, precum şi alte instrumente deţinute sau utilizate de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport de hârtie;
  2. utilizarea de suport special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă pe suport de hârtie (cel puţin, utilizarea cernelii fluorescente care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, a microliniei care nu se distinge la fotocopiere, a bandei cu reflexe variabile, a codului de bare al operatorului, ce conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, data emiterii şi valoarea nominală a acestuia);
  3. existenţa spaţiilor separate necesare pentru producerea, depozitarea, ambalarea, rambursarea valorii tichetelor de masă pe suport de hârtie şi distrugerea acestora, în cazul în care activitatea se desfăşoară la sediul operatorului. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare în condiţii de siguranţă (cel puţin, dotare cu mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
  4. ţinerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  5. utilizarea mijloacelor tehnice necesare (reţea de calculatoare), care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe suport de hârtie pe tot circuitul acestuia (emitere, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora;
  6. asigurarea transportului tichetelor de masă pe suport de hârtie utilizate şi neutilizate, în condiţii de securitate, de către operator şi/sau de către furnizorii acestuia.
 7. Declaraţia pe propria răspundere privind corespunderea operatorului care solicită licenţă pentru activitatea de operare cu tichetele de masă pe suport electronic trebuie să facă dovada faptului că dispune de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume:
  1. asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către operator și/sau de către furnizorii acestuia, necesare pentru emiterea tichetelor de masă pe suport electronic;
  2. utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor de masă pe suport electronic, cu particularități distincte minime care să nu permită falsificarea acestora (bandă magnetică pentru utilizarea securizată sau hologramă dedicată);
  3. existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale tichetelor de masă. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (dispunerea cel puțin de mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, de mijloace tehnice de siguranță și de sisteme de alarmă);
  4. existența unei platforme proprii pentru emiterea, decontarea și gestionarea tichetelor de masă pe suport electronic sau, după caz, a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu o organizație care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate;
  5. asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a tichetelor de masă încasate de la angajatori către salariați prin alimentarea suportului electronic;
  6. asigurarea sistemelor, a funcționalităților și a mecanismelor financiare (direct sau prin furnizori) necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu tichete de masă pe suport electronic la unitățile de alimentație publică;
  7. existența mijloacelor de transport speciale și asigurarea protecției la transportarea suporturilor electronice ale tichetelor de masă.

Notă: Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere sau portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic (art. 126alin. (3) din Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător).

 • Termene și tarife
 • Condițiile de licențiere
 • Documente necesare
 • Programare online
 •  

  Acest serviciu este disponibil, de asemenea, în baza împuternicirii de reprezentare electronică acordate prin intermediul SIA MPower

  Programare
  online