Перейти к основному содержанию

Informația privind depunerea petițiilor

 1. Petiția este orice cerere, sesizare sau propunere adresată către Î.P. “Agenţia Servicii Publice” (în continuare - ASP) de către o persoană fizică sau juridică. 
 2. Pagina-web oficială a ASP constituie o modalitate suplimentară de adresare a petițiilor. 
 3. Formularul completat al petiției poate fi:   
  a) expediat pe suport de hârtie prin poștă la adresa: str. Aleksandr Puşkin, 42, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova;   
  b) depus personal pe suport de hârtie la sediul ASP la adresa: str. Aleksandr Puşkin, 42, MD-2012, Chișinău, Republica Moldova;   
  c) transmis în formă electronică la adresa electronică asp@asp.gov.md, sau accesînd Petiție on-line aici
 4. Petiția trebuie să conțină, după caz, documentul confirmativ al reprezentantului legal sau procura reprezentantului împuternicit, documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiționar pentru susținerea petiției sale. 
 5. Petiția mai poate fi depusă verbal, în cadrul programului de audiență cu publicul a Conducerii ASP, cu consemnarea într-un proces-verbal. Programul de audienţă poate fi accesat aici
 6. La recepționarea petiției, ASP va examina dacă aceasta corespunde și, în cazul în care va constata unele neajunsuri, va solicita înlăturarea lor, în limita unui termen rezonabil. Dacă neajunsurile nu vor fi înlăturate în termenul acordat, petiția nu va fi examinată. 
 7. ASP va înregistra și soluționa petiția recepționată în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare. 
 8. Dacă petiția este de competența altei autorități publice, ASP va expedia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, originalul petiției autorității publice competente, fapt despre care va informa petiționarul. 
 9. Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice nu vor fi examinate. ASP are dreptul să nu examineze în fond petițiile care conțin un limbaj necenzurat, ofensator sau amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia. 
 10. Petiția va fi examinată în termen de 30 de zile de la data înregistrării, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 15 zile. Despre prelungirea termenului de examinare și motivele prelungirii, petiționarul va fi informat, în scris, în termen de 30 de zile. În mod excepţional, cînd în procedura administrativă se înregistrează cazuri de complexitate deosebită care necesită timp pentru prelucrarea documentelor, autoritatea publică poate stabili un termen mai mare pentru finalizarea procedurii administrative, care nu va depăşi 90 de zile. 
 11. La examinarea petițiilor este asigurată confidențialitatea datelor cu caracter personal și a altei informații confidențiale comunicate. 
 12. După examinarea petiției în termenele stabilite de legislație, petiționarul va primi răspuns în scris la adresa poștală sau adresa electronică, în funcție de opțiunea indicată în petiție. 
 13. Dacă, după expedierea răspunsului la petiție, se depune o nouă petiție de același petiționar, cu același obiect, aceasta nu se examinează și se atașează la dosarul initial. 
 14. Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor, vă recomandăm să consultați:   
  a) Constituția Republicii Moldova (art. 34, 52, 53).   
  b) Codul administrativ al Republicii Moldova.   
  c) Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație.   
  d) Legea nr. 124 din 19 mai 2022 privind semnătura electronică și serviciile de încredere.