Перейти к основному содержанию

Открытые торги от 14.02.2023 для закупки номерных знаков для автомобилей и прицепов на период 2023 – 2025 гг.

Clarificările în cadrul procedurii de achiziție publică

Clarification on the public procurement procedure

Întrebare/Question nr. 1:
Электронная подпись документов Вы разрешаете европейскую или только молдавскую?
Răspuns: Documentele se depun în copii în format electronic de pe documentul pe suport de hârtie cu semnătură olografă fără aplicarea semnăturii electronice sau documentul confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic (semnătura electronică recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova). Valabilitatea semnăturii electronice se va verifica la momentul deschiderii/evaluării ofertei.
Answer: The documents shall be submitted in copies in electronic format from the hand-signed paper documents without the application of the electronic signature or the documents confirmed by electronic signature of the economic operator (electronic signature recognized on the territory of the Republic of Moldova). The validity of the electronic signature will be checked at the time of opening/evaluation of the bid.
Întrebare/Question nr. 2:
Для нерезидентов документы должны быть апостилированы?
Răspuns: În cazul participării la procedura de achiziție publică a operatorului economic nerezident, acesta este obligat să prezinte documentele justificative recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova potrivit cadrului normativ în vigoare (apostilate, legalizate etc., după caz).
Obligația respectivă se referă la documentele justificative emise de autoritățile/organele competente din țara de origine, care confirmă înregistrarea persoanei juridice, datele din Registrul informației criminalistice și criminologice din țara de origine, dovada că operatorul economic a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ţara în care este stabilit (pct. 17 din Anunțul de participare, Criteriile de calificare și de selecție nr. 15-17).
Answer: In case of a non-resident economic operator participating at the public procurement procedure, it is obliged to provide the supporting documents recognized on the territory of the Republic of Moldova according to the regulatory framework in force (apostilled, legalized, etc., as the case maybe).
This obligation refers to the supporting documents issued by the competent authorities/bodies in the country of origin, which confirm the registration of the legal entity, the data from the Registry of forensic and criminological information in the country of origin, confirmation that the economic operator has fulfilled the obligation the obligation of paying taxes, fees and social security contributions in accordance with the legal provisions in force in the country where it is based in (point no. 17 of the Procurement Notice, Qualification and selection criteria no. 15-17).
Întrebare/Question nr. 3:
При оформлении ценовой оферты, цены в приложении №23 указываем в Евро или Молдавских леях?
Răspuns: Potrivit pct. 23 din Anunțul de participare, ofertele se prezintă în valută: MDL sau EURO.
Answer: According to point no. 23 of the Procurement Notice, the bids shall be submitted in currency: MDL or EURO.
Întrebare/Question nr. 4:
Подтверждение из суда РП для всех лиц, которые перечислены в выписке из судового реестра, то есть для всех прокуристов или только для членов правления компании?
Răspuns: Potrivit pct. 17 din Anunțul de participare, Criteriul de calificare și de selecție nr. 4 – Declarația pe proprie răspundere se prezintă doar de către ofertantul desemnat câștigător - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. Modelul Declarației se regăsește în documentația de atribuire. Potrivit pct. 2A.11.2 din DUAE, beneficiar efectiv este persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară.
Potrivit pct. 17 din Anunțul de participare, Criteriul de calificare și de selecție nr. 16 – Documentul confirmativ cu privire la Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice din țara de origine se solicită doar pentru operatorul economic ca persoană juridică.
Answer: According to point no. 17 of the Procurement Notice, Qualification and selection criteria no. 4 – The Self-declaration shall be provided only by the winning bidder, within 5 days after the date the results of public procurement procedure are announced. The Declaration model can be found in the Procurement Documentation. According to point no. 2A.11.2 of the THE EUROPEAN SINGLE PROCUREMENT DOCUMENT (ESPD) - beneficial owner is a natural person who holds or controls (as a last resort) a natural or legal person or a beneficiary of an investment society or an administrator of the investment society, or a person in whose name an activity or transactions are carried out and/ or holding, directly or indirectly, the ownership or control of at least 25% of the shares or voting rights of the legal person or of the assets under fiduciary administration.
According to point no. 17 of the Procurement Notice, Qualification and selection criteria no. 16 – The confirmatory document regarding the Data from the Registry of forensic and criminological information is requested only for the economic operator as legal entity. .
Întrebare/Question nr. 5:
Отправьте пожалуйста техническую документацию: CT MD 35-37603221- 112:2022 Semi-finished products for registration plates
Răspuns: Potrivit pct. 9 din Anunțul de participare ”Cerințele tehnice (cu caracter confidențial) se prezintă pe suport de hârtie (fără drept de multiplicare) la solicitarea operatorului economic, la sediul Agenției Servicii Publice (str. A. Pușkin, nr. 42, mun. Chișinău) în baza cererii persoanei împuternicite cu prezentarea actului de identitate (copie) și, după caz, a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice (copie) pentru administrator sau a procurii speciale pentru mandatar. Cererea trebuie să conțină următoarea informație: denumirea operatorului economic, adresa, numărul telefonului de contact, adresa e-mail, mențiunea privind împuternicirile persoanei semnatare”.
Answer: According to point no. 9 of the Procurement Notice „ The technical requirements, technical tasks (of confidential nature) shall be provided upon the request of the economic operator, at the headquarters of the Public Services Agency ( 42, A. Puskin street, Chisinau mun.), based on the request of the person empowered who will provide the copy of the identity document and, where appropriate, the extract from the State Register of legal entities for the administrator, or the special power of attorney, for the trustee. The request must contain the following information: name of the economic operator, address, contact phone number, e-mail address, statement regarding the powers of the signatory person.”
Detalii: MTender