Eliberarea buletinului de identitate

Documente necesare:

Pentru eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

  • actul de identitate de uz intern, după caz, pașaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), aflat în posesie ce urmează a fi schimbat;
  • actul de identitate al reprezentantului legal (pentru minori şi persoanele plasate sub tutelă sau curatelă);
  • documentele de stare civilă, după caz:
    • certificatul de naștere;
    • certificatul de căsătorie;
    • certificatul de divorț;
    • certificatul de schimbare a numelui și/sau a prenumelui;
    • certificatele de naștere ale minorilor;
    • certificatul de deces al soțului/soției;
    • extrasul de pe actul de căsătorie pentru a confirma înregistrarea căsătoriei sau desfacerea căsătoriei în cazul persoanelor care au desfăcut căsătoria în străinătate şi în statul respectiv nu este prevăzută eliberarea certificatului de divorţ;
  • avizul cu privire la anularea, modificarea, rectificarea şi/sau completarea actului de stare civilă, precum și alte documente de stare civilă;

    Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie pentru următoarele cazuri:

    1. la prima eliberare a buletinului de identitate minorului -  dacă informaţia despre datele cu caracter personal ale minorului, precum și despre actul și certificatul de naștere respectiv este actualizată în Registrul de stat al populaţiei. Suplimentar la cerere, reprezentantul legal sau persoana care acţionează în interesul acestuia, în condiţiile prevederilor legale, depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere prin care confirmă că datele cu caracter personal ale minorului din Registrul de stat al populației corespund adevărului;
    2. la prima eliberare a buletinului de identitate persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova -  dacă informația despre actele și documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
    3.  la schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal în cazul în care informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele şi documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;
    4. la schimbarea domiciliului; în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu; în caz de pierdere, furt sau deteriorare; expirarea termenului de valabilitate; în caz de repatriere; la solicitarea titularului de a-l preschimba - dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;
    5. la dobândirea sau redobândirea cetăţeniei Republicii Moldova - dacă informaţia cu privire la actele şi documentele de stare civilă au fost actualizate în Registrul de stat al populaţiei la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

     
  • avizul de stabilire a identității, eliberat de instanța de judecată sau în cazul (persoanelor aflate la tratament prin constrângere, arest preventiv, în detenție sau reținute) eliberate de instituţiile respective;
  • 2 fotografii 10x15 cm și 2 fotografii 3x4 cm color, mat, pe fond alb (în cazul eliberării buletinului de identitate prin reprezentant, sau persoanei care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei);
  • certificatul medical care atestă imobilitatea persoanei sau starea gravă (comă, boală mintală, deficiențe fizice, mintale, psihologice) și aflarea în instituția medicală ori în instituția socială; documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare, sau demersul autorității administrației publice locale, ori al instituţiei  respective;
  • declarația de pierdere sau furt a actului de identitate de uz intern;
  • documente necesare pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară sau, după caz, pentru modificarea, rectificarea sau completarea adresei de domiciliu;
  • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară deţinerea cetăţeniei și a altui stat;
  • dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea buletinului de identitate. În cazul în care achitarea taxelor și a tarifelor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, nu se solicită dovada achitării pe purtător de hârtie.

În cazul minorului asupra căruia este instituită tutela sau curatela, precum și în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal corespunzător (curator, tutore) prezintă actul juridic încheiat în formă autentică care confirmă instituirea tutelei ori curatelei (decizia autorității tutelare, hotărârea instanței de judecată definitivă, decizia consiliului de familie, precum și alte acte juridice).

În cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial, ori în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, ori într-o altă instituție similară, se prezintă suplimentar, după caz:

  • dispoziția autorităţii tutelare cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotirea părintească sau de copil rămas fără ocrotirea părintească;
  • dispoziția autorităţii tutelare privind plasarea copilului în instituţia respectivă;
  • documentul ce confirmă funcţia ocupată de conducătorul instituţiei sau documentul ce confirmă împuternicirile de a reprezenta minorul, eliberat de autoritatea tutelară;
  • legitimația de serviciu sau actul de identitate al reprezentantului autorității tutelare ori al reprezentantului instituției în cauză.

Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate, în condițiile prevederilor legale suplimentar, prezintă documentele confirmative.

Categoriile de cetățeni care beneficiază de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate (CA) și a buletinului de identitate provizoriu(documentele se eliberează gratuit):

Denumirea serviciuluiTermenul de prestaretarif (lei)

Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA):

  
a) la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului pașaportului de tip sovietic (modelul anului 1974)

30 zile calendaristice

gratuit

a1) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova domiciliat în localitatea din stânga Nistrului și în municipiul Bender;

a2) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova la preschimbarea, declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

a3) la prima eliberare a buletinului de identitate cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor menţionate la lit. a1) şi lit. a2)

b) persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalid de gradul I, II sau III), la schimbarea1 buletinului de identitate
c) persoanei care conform cadrului legal al Republicii Moldova are statut de veteran de război, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
d) participantului la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea1 buletinului de identitate o singură dată
e) victimei traficului de ființe umane, care nu deține buletin de identitate
f) persoanei care se află la întreținerea statului într-o instituție socială rezidențială, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv acelui provizoriu, în cazul deteriorării, precum și la declararea pierderii sau furtului acestuia
g) donatorului voluntar-permanent de sânge și/sau componente sanguine, o singură dată
h) cetățeanului Republicii Moldova care a suferit de pe urma inundațiilor din vara anului 2010, o singură dată
i) în cazul înregistrării la domiciliu pe altă adresă a titularului actului de identitate de generațiia II

24 ore9a

130

j) în cazul modificării/completării/rectificării adresei de domiciliu a titularului actului de identitate de generația II:

24 ore9a

 

j1)  în cazul schimbării, în condițiile legii, a denumirii sau a rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, în baza scrisorii de garanție eliberate de autoritatea publică locală respectiva

 

gratuit

j2) în alte cazuri

 

130

1În condițiile prevederilor HG nr.210 din 24.03.2014, noțiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.

9a La solicitarea serviciului în ajunul zilei de repaus sau de sărbătoare nelucrătoare, buletinul de identitate se înmânează în următoarea zi lucrătoare a serviciului eliberarea a actelor de identitate care a recepționat cererea.

Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor cu domiciliul sau reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova, pentru întrebuințare pe teritoriul țării şi peste hotarele ei în conformitate cu acordurile internaţionale pe termenele:

de la naștere până la 10 ani;de la 16 până la 25 ani;de la 45 ani – pe viață.
de la 10 până la 16 ani;de la 25 până la 45 ani; 

În cazul adresării persoanei pentru obținerea buletinului de identitate în perioada de până la 1 an înainte de atingere a vârstei de 10, 16, 25 și 45 de ani, buletinul de identitate se eliberează pe perioada imediat urmatoare vârstei respective.

Cetățenii Republicii Moldova cu domiciliul în Republica Moldova sunt obligați să dețină buletin de identitate de la vârsta de 16 ani.
 

Modelele buletinelor de identitate ale cetăţenilor Republicii Moldova aflate în circulație

De generația I, formatul ID-II

În circulaţie de la 01 iunie 1996

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

De generaţia II, formatul ID-I

În circulaţie de la 07 martie 2013

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

De generaţia II, formatul ID-I, policarbonat

În circulaţie de la 01 septembrie 2015

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

În circulaţie de la 14 mai 2019

Buletinul de identitate al cetățeanului RM

 

Cazurile de eliberare a buletinului de identitate:

  1. la prima eliberare:
    1. minorilor;
    2. persoanelor care au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;
    3. cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender;
    4. persoanelor cu vîrsta peste 18 ani care nu au avut niciodată acte de identitate.
  2. preschimbarea paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), buletinului de identitate provizoriu sau a actului de identitate provizoriu (formularul nr.9);
  3. schimbarea, modificarea, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal;
  4. constatarea inexactităţilor, neconformităţilor, falsurilor în înscrisurile din documente, furtului de identitate sau identităţii false;
  5. schimbarea domiciliului;
  6. în caz de schimbare a denumirii sau a rangului localităţilor, străzilor, de renumerotare a imobilelor sau de rearondare a acestora, de înfiinţare a localităţilor, a străzilor; în caz de modificare, rectificare sau de completare a datelor adresei de domiciliu;
  7. în caz de pierdere, furt sau deteriorare;
  8. expirarea termenului de valabilitate;
  9. dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova;
  10. în caz de repatriere;
  11. la solicitarea titularului de a-l preschimba.

Depunerea cererii:

Cererea pentru eliberarea buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova  se depune de către solicitant, în țară, la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, iar în străinătate, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare (MDOC) ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

Depunerea cererii de către alte persoane se admite în următoarele situații speciale:

  • în cazul minorului, inclusiv al celuia asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinți, tutorele, curatorul), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
  • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
  • în cazul copilului separat de părinți, asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, sau într-o altă instituție similară, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective, cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
  • în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutore), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;
  • în cazul persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție;
  • în cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), cererea se depune de către persoana care acționează în interesul acesteia (membru de familie, rudă), iar în lipsa unei astfel de persoane, buletinul de identitate se eliberează în urma demersului instituției medicale în cauză sau al autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială;
  • în cazul persoanei cu boli mintale sau deficiențe fizice, mintale sau psihologice, aflată la întreținere în instituția de tratament sau în instituția socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, buletinul de identitate se eliberează în urma demersului instituției respective.

Dacă în privința persoanei cu capacitatea deplină de exercițiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea buletinului de identitate, la depunerea cererii respective persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum și alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condițiile legale).

Cererea pentru eliberarea buletinului de identitate se respinge în cazul în care solicitantul a prezentat informații frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conțin divergențe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt autentice.

Noțiunea de “document nevalabil” nu se răsfrânge asupra actelor de identitate care urmează a fi schimbate.

Respingerea neîntemeiată a cererii pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018.

Identificarea

Minorii, inclusiv acei asupra cărora este instituită tutela sau curatela, precum și persoanele asupra cărora este instituită măsura de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se identifică de către reprezentantul legal corespunzător (părinte, tutore, curator, ocrotitor provizoriu), în temeiul declaraţiei pe propria răspundere, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul subdiviziunii Agenției Servicii Publice sau MDOC.

Copilul separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela ori copilul separat de părinți asupra căruia nu este instituită sau a fost revocată tutela sau curatela în condițiile prevederilor legale și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial ori de tip rezidențial sau în instituția de asistență socială publică, de educație, de învățământ, de tratament, sau într-o altă instituție similară se identifică de către autoritatea tutelară sau de către administraţia instituţiei respective.

Identificarea persoanelor care au atins vârsta majoratului şi până la momentul adresării nu au fost identificate sau identificarea anterioară a acestora nu poate fi probată se face în temeiul declaraţiei în scris pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului (soţiei), sau a solicitantului şi a unei rude de gradul I-III.

În lipsa soțului (soției) sau a rudei de gradul I-III, identificarea acestor persoane se face în temeiul declarațiilor pe propria răspundere, depuse concomitent de trei persoane terțe, cetățeni ai Republicii Moldova, titulari ai actelor de identitate valabile, care cunosc identitatea persoanei. În asemenea cazuri, după posibilitate, se prezintă suplimentar alte documente justificative, eliberate de organele de poliție, de autoritatea administraţiei publice locale sau de altă instituţie de stat, care dispune de informaţie despre persoana în cauză (livret militar, carnet de pensionar, certificat de la locul de studii sau muncă, titlul de călătorie etc.), dacă acestea contribuie la stabilirea identităţii persoanei.

Dacă persoana care urmează a fi identificată este titular al unui act de identitate eliberat de autorităţile altui stat, această se identifică în baza documentului respectiv.

Declarația de identificare a persoanei care solicită sau pe numele căreia se solicită eliberarea buletinului de identitate se depune în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

În cazul în care nu este posibilă identificarea persoanei în condiţiile expuse, identitatea acesteia se stabileşte de către instanţa de judecată.

În cazul persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie sau reţinute de organele competente şi care nu au asupra lor acte de identitate, identificarea se efectuează de către instituţia respectivă, cu întocmirea avizului în acest sens. La identificare se utilizează resursele informaţionale de stat (automatizate şi neautomatizate) şi procedura de identificare prescrisă mai sus.

Furnizarea sau comunicarea cu rea intenție a unor date eronate, incomplete sau false de către o persoană fizică fie pentru sine sau pentru un terț, se sancționează în conformitate cu prevederile legislației penale sau contravenționale.

Înmînarea

Buletinul de identitate se înmânează, contra semnătură, personal titularului sau reprezentantului său legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, sau persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale, iar la cererea solicitantului - şi prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

În cazul înmânării buletinului de identitate reprezentantului legal, sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa acestuia – prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei şi, după caz, prezintă documentele ce confirmă acest drept.

Se permite înmânarea actelor de identitate minorilor, care au atins vârsta de 14 ani, dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție.

În cazul înmânării actului de identitate prin scrisoare recomandată, acesta se transmite serviciului poştal care, ulterior, restituie autorităţii competente recipisa semnată de titular sau de reprezentatul legal al acestuia. Serviciul respectiv se prestează contra cost.

Restituirea actelor de identitate ale cetăţeanului Republicii Moldova

Actele de identitate ce urmează a fi schimbate, prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmânarea documentului nou, sânt anulate şi restituite titularului conform procedurii stabilite de Guvern.

Astfel, actele de identitate prezentate la depunerea cererii sau, după caz, la înmînarea documentului nou, se anulează prin perforare, cu actualizarea statutului acestora în Registrul de stat al populaţiei, şi se restituie titularului.

Persoanelor domiciliate în localităţile din stînga Nistrului și municipiul Bender paşapoartele de tip sovietic (modelul anului 1974) li se restituie fără a fi perforate.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42