Sari la conținutul principal

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem

650 lei 


gratuit9

10 zile lucrătoarem11240 lei
5 zile lucrătoarem1430 lei
1 zi lucrătoarem11690 lei
În ziua adresăriim12080 leiCM Chișinău 2, CM Chișinău 5

Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copilul cu vârsta sub 12 ani și persoana pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (PA)

TermenTarifLocul prestării
20 zile lucrătoarem

650 lei 


gratuit9

10 zile lucrătoarem1980 lei
5 zile lucrătoarem1140 lei
1 zi lucrătoarem1

1300 lei 


gratuit9

În ziua adresăriim1

1630 lei 


gratuit9

CM Chișinău 2, CM Chișinău 5

9Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în pct. 4 din anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.966/2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice


mServiciile marcate cu litera „m” sunt disponibile inclusiv prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.


m1Pentru serviciul comandat prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale Republicii Moldova modificarea termenului de executare a comenzii se efectuează numai în temeiul cererii, depuse la Agenţia Servicii Publice, de către solicitant sau reprezentantul său legal, sau reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, sau persoana care acţionează în interesul acestuia în condiţiile prevederilor legale.

Informații generale

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de vârstă, care întrunesc condițiile legale și nu se află în una dintre situațiile de suspendare a dreptului la libera circulație în străinătate.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează:

 1. persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe termen de 4 ani;

 2. persoanelor cu vârsta de la 7 ani până la 16 ani - pe termen de 7 ani;

 3. persoanelor cu vârsta peste 16 ani - pe termen de 10 ani;

 4. persoanelor pentru care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă - pe termen de 12 luni.

Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vârsta sub 12 ani sunt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşaport.

Cetăţeanul Republicii Moldova are dreptul să deţină concomitent două paşapoarte valabile cu condiţia că datele personale ale titularului, conţinute în acestea, să fie identice.

Depunerea cererii

Cererea pentru eliberarea paşaportului, inclusiv persoanelor stabilite cu domiciliul în străinătate, se depune personal de solicitant  în ţară - la orice serviciu eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrelor multifuncţionale ale Agenţiei Servicii Publice, iar în străinătate - la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova. În lipsa MDOC în statul de reşedinţă al solicitantului, cererea respectivă poate fi depusă la orice MDOC.

În situaţii speciale se admite depunerea cererii de către alte persoane, şi anume:

 1. în cazul copilului, inclusiv al celui cu statut de copil rămas fără ocrotire părintească sau   cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească asupra căruia este instituită tutela sau curatela, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele sau curatorul), cu prezenţa obligatorie a copilului. În noţiunea copil nu se încadrează minorul care a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu până la împlinirea vârstei de 18 ani, în condiţiile art. 26 alin. (2) şi (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

 2. în cazul copilului ai cărui părinţi sunt minori sau al cărui unic părinte este minor, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte minor;

 3. în cazul copilului separat de părinţi, inclusiv al acelui plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial, cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competență teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului, cu prezența obligatorie a acestuia;

 4. în cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia (tutorele), cu prezenţa obligatorie a persoanei reprezentate;

 5. în cazul persoanei imobilizate şi pentru care prelevarea amprentelor digitale nu este obligatorie sau este imposibilă, cererea pentru eliberarea paşaportului poate fi depusă prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice;

 6. în cazul persoanei care este internată într-o instituţie medicală şi se află în stare gravă (inconştientă, în comă), cererea  se depune de către persoana care acţionează în interesul acesteia (membru de familie, rudă), iar în lipsa unei astfel de persoane, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei medicale în cauză sau al autorităţii administraţiei publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistenţă socială;

 7. în cazul persoanei cu boli mintale sau deficienţe fizice, mintale ori psihologice, aflată la întreţinere în instituţia de tratament sau în instituţia socială, asupra căreia nu este instituită măsura de ocrotire sub nicio formă, paşaportul se eliberează în urma demersului instituţiei respective.

Dacă în privinţa persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu este instituită o măsură de ocrotire, iar starea acesteia nu-i permite să ia în mod independent o decizie privind eliberarea paşaportului, la depunerea cererii persoana ocrotită este asistată de persoana însărcinată cu ocrotirea (asistent, mandatar împuternicit prin mandat de ocrotire în viitor, ocrotitor provizoriu, curator, membri ai consiliului de familie, precum şi alte persoane însărcinate cu ocrotirea în condiţiile legale).

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului, solicitantul se identifică, i se preia imaginea facială şi se supune procedurii de prelevare a amprentelor digitale.

Dacă buletinul de identitate al solicitantului cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova este nevalabil sau declarat pierdut ori furat, sau solicitantul cu vârsta peste 16 ani nu a obţinut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul în care acesta depune concomitent şi cererea pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Autoritatea competentă este în drept să-i ceară solicitantului documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente pentru a stabili statutul juridic, identitatea, starea civilă, precum şi în cazul existenţei restricţiilor la eliberarea paşaportului în condiţiile legii, care sunt strict necesare acestui scop.

Cererea pentru eliberarea paşaportului se respinge în cazurile în care solicitantului i se suspendă dreptul la libera circulaţie în străinătate, prevăzute la art. 4 alin. (16) din Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, atât şi în cazul în care solicitantul a prezentat informaţii frauduloase sau documentele prezentate sunt insuficiente, conţin divergenţe, sunt nevalabile ori se constată că nu sunt identice. În situaţia în care de către autoritatea emitentă se suspectează sau s-a stabilit furtul de identitate în cazul a două persoane cu imagini faciale diferite, dar cu aceleaşi date cu caracter personal în actele de identitate eliberate în temeiul aceloraşi acte de stare civilă, precum şi la suspectarea sau la stabilirea identităţii false în cazul unei persoane care deţine acte de identitate cu date cu caracter personal diferite, cererea pentru eliberarea paşaportului poarte fi respinsă până la stabilirea identităţii adevărate a acestor persoane. Respingerea cererii pentru eliberarea paşaportului poate fi contestată în modul stabilit de Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.

Paşapoartele se ridică de la cetăţeni de către subdiviziunile structurale ale Agenţiei Servicii Publice sau de către alte organe de stat investite prin lege cu acest drept, în următoarele cazuri:

 1. sunt false, falsificate, sunt obţinute prin fraudă sau la eliberarea cărora au fost eludate normele legale stabilite pentru eliberarea actelor de identitate;

 2. nu corespund statutului juridic al titularului;

 3. au fost eliberate cu neconformităţi (paşapoartele eliberate nu corespund cerinţelor tehnice sau datele cu caracter personal ce se conţin în acestea nu corespund cu datele respective din documentele prezentate);

 4. titularul a renunţat la IDNP;

 5. titularul a decedat.

Paşaportul care urmează a fi schimbat, prezentat la depunerea cererii sau, după caz, la înmânarea paşaportului nou, se anulează prin perforare, cu actualizarea statutului acestuia în Registrul de stat al populaţiei, se decupează numărul din paşaport şi se restituie titularului.

În cazul în care în paşaportul cetățeanului Republicii Moldova care în condițiile legii a devenit nevalabil se conține o viză valabilă, statutul paşaportului se actualizează în mod obligatoriu în Registrul de stat al populaţiei şi la momentul restituirii i se perforează doar coperta și fila cu datele de identificare ale titularului.

În cazul în care termenul de valabilitate al paşaportului eliberat anterior nu a expirat, indiferent de perioada de valabilitate rămasă a acestuia, solicitantul nu este obligat să-l prezinte la data depunerii cererii.

În cazul în care termenul de valabilitate al paşaportului obţinut anterior expiră în perioada examinării cererii pentru eliberarea altui paşaport, la înmânarea paşaportului nou, solicitantul prezintă paşaportul nevalabil.

Dacă persoana din anumite motive nu poate prezenta paşaportul care urmează a fi schimbat sau statutul căruia nu a fost actualizat în Registrul de stat al populaţiei, se depune o declaraţie de pierdere sau furt al paşaportului, indicându-se seria şi numărul acestuia.

Persoana care a depus o cerere pentru eliberarea paşaportului, în schimbul celui declarat pierdut sau furat, şi între timp l-a regăsit, este în drept să o retragă şi să solicite restabilirea statutului acestuia în cazul în care până la data depunerii declaraţiei de regăsire nu a fost confecţionat un alt paşaport. În asemenea caz, solicitantului i se restituie parţial suma achitată pentru serviciu.        

În toate celelalte cazuri, statutul paşaportului declarat pierdut nu se restabileşte.

Înmânarea paşaportului

Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se înmânează de către Biroul informaţii şi eliberare sau SEAI în afară centrelor multifuncţionale, contra semnătură, fie personal titularului, fie reprezentantului lui legal, fie persoanei care acționează în interesul acestuia în condițiile prevederilor legale sau reprezentantului împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie sau prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice, în care expres să fie indicată acţiunea de ridicarea paşaportului.

În cazul persoanei care este internată într-o instituție medicală și se află în stare gravă (inconștientă, în comă), paşaportul se înmânează membrului de familie sau rudei, iar în lipsa acestora, reprezentantului instituției medicale în cauză sau reprezentantului autorității administrației publice locale, dacă persoana internată beneficiază de asistență socială.

În cazul înmânării paşaportului reprezentatului legal sau reprezentantului împuternicit prin procură, sau persoanei care acționează în interesul titularului, aceștia prezintă, după caz, documentele ce confirmă dreptul de reprezentare (procura, certificatul medical și documentele de stare civilă ce atestă starea civilă sau gradul de rudenie, etc.) şi se identifică prin actul de identitate, iar în lipsa actului de identitate – prin informația din Registrul de stat al populației.

Minorii care au atins vârsta de 14 ani pot să-şi ridice paşaportul dacă există consimţământul în scris al reprezentantului legal al acestuia. Consimţământul reprezentantului legal se exprimă în scris în faţa persoanei responsabile de recepţionarea cererii din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, inclusiv din cadrul centrului multifuncţional la momentul depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului pe numele minorului, sau la înmânarea paşaportului, minorul prezintă consimțământul reprezentantului legal autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie.

La cererea solicitantului, paşaportul poate fi livrat la adresa de domiciliu sau de reşedinţă temporară sau la locul aflării persoanei prin intermediul Oficiului mobil sau prin intermediul serviciului guvernamental (MDelivery) în condiţiile stabilite de Guvern.

În cazul livrării paşaportului prin intermediul serviciului guvernamental (MDelivery), documentele referitoare la înmânarea acestuia se păstrează la furnizorul de servicii poştale, în condiţiile stabilite de Guvern pentru documentele serviciului poştal.

În cazul înmânării paşaportului prin scrisoare recomandată, acesta se transmite furnizorului de servicii poştale care, ulterior, restituie autorităţii competente recipisa semnată de titular sau de reprezentatul legal al acestuia.

Documente necesare

Eliberarea paşaportului persoanei cu vârsta peste 18 ani

 Cererea pentru eliberarea pașaportului se depune însoţită de următoarele documente:

 • buletinul de identitate sau, după caz, buletinul de identitate provizoriu, aflate în termen de valabilitate – obligatoriu pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani, cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova.

În cazul în care la data depunerii cererii pentru eliberarea paşaportului persoana cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova nu are asupra sa buletinul de identitate, prezentarea acestuia nu este obligatorie cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea solicitantului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

Dacă buletinul de identitate al solicitantului cu domiciliul și/sau reședința temporară în Republica Moldova este nevalabil sau declarat pierdut ori furat, sau solicitantul cu vârsta peste 16 ani nu a obţinut buletinul de identitate, cererea pentru eliberarea paşaportului se admite numai în cazul în care acesta depune concomitent și cererea pentru eliberarea buletinului de identitate, cu condiţia că termenul comenzii serviciului de eliberare a buletinului de identitate să nu depăşească termenul comenzii serviciului de eliberare a paşaportului.

Paşaportul se eliberează în baza buletinului de identitate provizoriu doar în cazul în care acesta a fost eliberat pe perioada confecţionării buletinului de identitate sau în cazul în care persoana solicită concomitent și autorizarea emigrării.

 • actul de identitate al reprezentantului legal;

 • paşaportul anterior, dacă acesta există – în cazul în care au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal, expirării termenului de valabilitate, deteriorare, etc., sau:

  • declarația de pierdere sau furt al pașaportului;

  • cererea pentru deținere a două pașapoarte valabile, după caz;

 • documentele de stare civilă.

Prezentarea documentelor de stare civilă nu este obligatorie în următoarele situaţii

 1. dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale solicitantului de la eliberarea ultimului act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova. Suplimentar la cerere, solicitantul sau reprezentantul legal, sau persoana care îl reprezintă, sau persoana care acţionează în interesul acestuia depune în scris o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens;

 2. dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

 3. dacă informația cu privire la actele și documentele de stare civilă a fost actualizată în Registrul de stat al populației la examinarea cererii de dobândire sau redobândire a cetățeniei Republicii Moldova, ori la întocmirea actelor de stare civilă respective.

 • paşaportul cetăţeanului străin - în cazul persoanei care declară apartenenţa la cetăţenia şi a altui stat şi informaţia despre acesta nu a fost anterior actualizată în Registrul de stat al populaţiei.

La solicitarea pașaportului pe numele persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, reprezentantul legal prezintă suplimentar hotărârea instanței de judecată definitivă şi irevocabilă cu privire la instituirea măsurii de ocrotire judiciară sauși, după caz, decizia consiliului de familie privind desemnarea tutorelui.

În cazul persoanei imobilizate şi/sau aflate în stare gravă într-o instituţie medicală (inconştientă, în comă) persoana care acţionează în interesul acesteia prezintă suplimentar:

 • o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10×15 cm color, mat, pe fond alb;

 • certificatul medical care atestă starea gravă a sănătăţii persoanei şi imposibilitatea prelevării amprentelor digitale (temporar sau permanent) eliberat de instituţia medicală;

 • documentul ce confirmă împuternicirile de reprezentare sau demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale privind eliberarea pașaportului;

 • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului.

Pentru această categorie de persoane, precum şi în situațiile în care imaginea facială a solicitantului nu poate fi preluată pe motiv că acesta are leziuni sau traumatisme faciale grave sau pe fața acestuia este aplicat pansament și nu este posibilă prezentarea fotografiei de dată recentă, în temeiul certificatului medical care confirmă starea de sănătate respectivă, imaginea facială se preia din profilul persoanei din Registrul de stat al populaţiei, actualizată la eliberarea ultimului act de identitate.

Serviciile de eliberare a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova se prestează conform tarifelor, stabilite în condiţiile prevederilor legale, în funcţie de termenul comenzii, care sunt achitate de solicitant, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele solicitantului se achită și taxa de stat.

Beneficiarii de înlesniri, în condiţiile prevederilor legale, sunt scutiţi total de achitarea plăţilor pentru serviciile prestate în cazul prezentării documentelor confirmative. Prezentarea documentelor confirmative nu este obligatorie în cazul în care datele conținute în acestea sunt disponibile în resursele informaționale și pot fi consumate prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect).

Eliberarea paşaportului copilului

Cererea pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova pentru copil se depune de către reprezentantul legal al acestuia (unul dintre părinţi, tutorele, curatorul), cu prezența obligatorie a copilului.

Reprezentantul legal al copilului în condițiile legii sunt părinţii, tutorele, curatorul sau exercitarea atribuţiilor de reprezentant legal al copilului separat de părinţi, inclusiv al aceluia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepția serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidențial este asigurată de către autoritatea tutelară teritorială.

Reprezentantul legal al copilului (în funcție de către cine este reprezentat copilul în condițiile legii), la depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului pe numele acestuia, prezintă următoarele documentele, în original:

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții aflați în căsătorie:

  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. certificatul de căsătorie al părinților (după caz);

  6. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

  Notă. În toate cazurile pentru eliberarea paşaportului pe numele copilului nu se prezintă:

  • documentele de stare civilă - dacă nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele cu caracter personal ale părinţilor sau în datele cu caracter personal ale copilului sau dacă informaţia despre schimbările intervenite în starea civilă şi în datele cu caracter personal, despre actele și/sau documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populaţiei;

  • buletinul de identitate al copilului cu vârsta peste 16 ani - în cazul în care copilul nu îl are asupra sa, cu condiţia că buletinul de identitate nu a fost pierdut, furat sau deteriorat şi se află în termen de valabilitate. Identitatea copilului, precum şi valabilitatea buletinului de identitate se confirmă prin informaţia din Registrul de stat al populaţiei.

În cazul minorului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Părintele care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa, autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului pe numele copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții care au desfăcut căsătoria:

  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. certificatul de divorț al părinților (după caz);

  6. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;

  7. hotărârea instanței de judecată, definitivă și irevocabilă, cu privire la desfacerea căsătoriei părinților, în cazul în care căsătoria a fost desfăcută prin intermediul instanței de judecată sau hotărârea instanței de judecată privind stabilirea întreținerii și domiciliului copilului cu unul dintre părinți sau privind decăderea din drepturile părintești a unuia din părinți.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Părintele căruia i-a fost încredinţat copilul prin hotărârea instanţei de judecată cu privire la desfacerea căsătoriei sau, după caz, cu privire la întreţinerea şi domiciliul copilului, depune, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul său pentru eliberarea paşaportului copilului.

Prezentarea hotărârii instanței de judecată nu este obligatorie în cazul în care se va prezenta acordul ambilor părinţi privind eliberarea paşaportului copilului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori acordul va fi declarat de ambii părinți, în scris, în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate, precum şi în cazul în care unul dintre părinţi este împuternicit de celălalt părinte de a efectua toate acţiunile juridice în vederea eliberării paşaportului pe numele copilului prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie ori prin împuternicire de reprezentare în baza semnăturii electronice, consemnată în Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice.

În cazul părinților a căror căsătorie a fost desfăcută de organul de stare civilă sau de notar, declarația în scris, din care rezultă acordul pentru eliberarea paşaportului o depune părintele, care reprezintă copilul. Informația despre autoritatea care a desfăcut căsătoria se indică în certificatul de divorț al părintelui.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către unul dintre părinții copilului născut în afara căsătoriei:

  1. actul de identitate al părintelui care îl reprezintă;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat părintele depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Părintele care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declarația pe proprie răspundere precum că căsătoria cu celălalt părinte al copilului nu a fost înregistrată și îşi exprimă acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului părintele achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul copilului ai cărui părinţi sunt minori sau al cărui unic părinte este minor, care nu au dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, în condiţiile art. 26 din Codul Civil, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al părinţilor minori/al unicului părinte:

  1. actul de identitate al reprezentantului legal al părintelui minor;

  2. certificatul de naştere al copilului (după caz);

  3. certificatul de naştere al părintelui minor (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. paşaportul precedent al copilului, dacă îl deţine, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul legal al părintelui minor depune declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului.

Cerinţele faţă de prezentarea documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Persoana care reprezintă copilul în calitate de reprezentant legal depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului persoana care reprezintă copilul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului paşaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită şi taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea pentru eliberarea pașaportului se depune de către tutore sau curator:

  1. buletinul de identitate al tutorelui sau al curatorului;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat tutorele sau curatorul depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;

  6. dispoziția autorității tutelare teritoriale care confirmă instituirea tutelei sau a curatelei asupra copilului cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

  7. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copilul rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Tutorele sau curatorul care reprezintă copilul depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate sau prezintă declaraţia sa autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcţie, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului tutorele sau curatorul achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului în ţară achită și taxa de stat, iar prin intermediul MDOC, taxa de stat nu se achită.

 1. în cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în a cărei rază de competenţă teritorială este locul aflării sau locul de plasament al copilului separat de părinţi, inclusiv al celuia plasat în serviciul de plasament de tip familial, cu excepţia serviciului tutelă/curatelă, sau în serviciul de plasament de tip rezidenţial:

  1. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naștere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naștere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. pașaportul precedent al copilului, dacă îl deține, iar în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere sau furt al pașaportului;

  6. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale cu privire la stabilirea statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească;

  7. demersul autorităţii tutelare teritoriale cu privire la eliberarea paşaportului pentru copil şi la împuternicirile de reprezentare a acestuia;

  8. dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale privind plasarea copilului în serviciul/instituţia respectivă.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declaraţia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

În cazul copilului imobilizat se prezintă suplimentar o fotografie de dată recentă, de dimensiunea 10 x 15 cm color, mat, pe fon alb şi demersul instituţiei medicale ori al autorităţii administraţiei publice locale.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a pașaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii sau furtului pașaportului precedent eliberat pe numele copilului achită și taxa de stat.

 1. în cazul în care cererea se depune de către autoritatea tutelară teritorială în evidenţa căreia se află copilul separat de părinţi pe motivul aflării temporare a părinților/unicului părinte pentru o perioadă mai mare de două luni în altă localitate din țară sau de peste hotar:

  1. legitimaţia de serviciu sau actul de identitate personal al reprezentantului autorităţii tutelare teritoriale;

  2. buletinul de identitate al copilului, dacă vârsta acestuia este peste 16 ani;

  3. certificatul de naştere al copilului (după caz);

  4. avizul cu privire la anularea şi/sau modificarea actului de stare civilă – în cazul în care de la naştere au intervenit modificări în datele cu caracter personal ale copilului (după caz);

  5. paşaportul precedent al copilului, dacă îl deţine, iar în cazul în care acesta a fost pierdut, reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune declaraţia de pierdere sau furt al paşaportului;

  6. demersul autorităţii tutelare teritoriale în evidenţa căreia se află copilul cu privire la eliberarea paşaportului pentru copil şi la împuternicirile de reprezentare a acestuia şi dispoziţia autorităţii tutelare locale privind instituirea custodiei.

Cerinţele faţă de prezentarea buletinului de identitate şi documentelor de stare civilă sunt expuse la pct. 1.

Reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale depune în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul serviciului eliberare a actelor de identitate declaraţia, din care să rezulte acordul pentru eliberarea pașaportului copilului.

Pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului reprezentantul autorităţii tutelare teritoriale achită tariful stabilit, iar în cazul declarării pierderii paşaportului precedent eliberat pe numele copilului achită şi taxa de stat.

 

Înlesniri

Serviciile de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova se prestează, în mod gratuit, următoarelor categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova:

 1. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la reabilitare sau la recuperare peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea biletului gratuit pentru reabilitare sau recuperare peste hotarele Republicii Moldova, acordat în condiţiile Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate pensionarilor şi beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 372/2010;
 2. persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată şi pensionarilor beneficiari de pensii pentru limită de vârstă în condiţiile Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii cu cel mult 60 de zile înainte de eliberarea trimiterii la tratament;
 3. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vârsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare, recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituţiei medicale în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an, internaţi în instituţia medicală respectivă care necesită tratament medical urgent peste hotarele Republicii Moldova;
 4. copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor rămaşi temporar fără ocrotire părintească, şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 5. participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial.

Categoriile de persoane menţionate la punctele 1. şi 2. care declară pierderea sau furtul paşaportului aflat în termen de valabilitate sau prezintă paşaportul deteriorat aflat în termen de valabilitate nu beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului nou, cu excepţia situaţiei în care termenul de valabilitate al paşaportului deteriorat, declarat pierdut sau furat, va expira în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Categoriile de persoane menţionate mai sus beneficiază de gratuitate la eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova numai în cazul în care nu deţin paşaport valabil sau termenul de valabilitate al acestuia expiră în perioada de până la 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

Cererea pentru prestarea serviciului de eliberare a paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova în mod gratuit se examinează în termenul maximal stabilit pentru prestarea serviciului respectiv – 20 de zile lucrătoare, cu excepţia cererii pentru eliberarea paşaportului copiilor cu vârsta sub 1 an care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii sau în baza demersului instituţiei medicale, care se examinează în termen de până la 1 zi lucrătoare.

Specimen

#

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu pagina cu date din policarbonat, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AP)

în circulaţie începând cu data de 30.03.2023, în exclusivitate.

#

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AB)

în circulaţie începând cu data de 10.10.2018, în exclusivitate.

#

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AB)

în circulaţie începând cu data de 05.02.2018, în exclusivitate.

#

Modelul paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova cu date biometrice, cu copertă de culoare roşie-vişinie (seria AA)

în circulaţie începând cu data de 09.08.2014, în exclusivitate.

În prezent, toate modelele de paşapoarte sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate.

Informație oferită de:

Departamentul acte de identitate, cetăţenie şi evidenţă a persoanelor

Ultimul salvat:

21.05.2024