Sari la conținutul principal

Înregistrarea de stat a persoanei juridice (cu excepția organizației necomerciale), a sucursalei acesteia, precum și a sucursalei persoanei juridice străine

Termene și tarife

TermenTarifLocul prestării
24 ore*

1149 lei 


gratuit17

4 ore4596 lei

Suplimentar la tariful de înregistrare se achită:

 • 100 lei – plata pentru elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirii;
 • 440 lei – pentru extrasul din Registrul de stat (la solicitare)17.

*Termenul "24 ore" se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării


17 Condițiile de prestare a serviciului cu înlesniri sunt stipulate în art.4 din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, art.15 din Legea nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii, art.3 din Legea nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari.

Documente necesare

Reguli comune pentru înregistrarea persoanelor juridice

Reglementare normativă: art.2, art.5, art.7-15 din Legea 220/2007, art.171-183 din Codul Civil.

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare save_alt , împreună cu instrucţiunile de completare a cererii save_alt , sunt aprobate de organul înregistrării de stat şi publicate pe pagina web oficială a acestuia. În cazul în care persoana juridică intenţionează să desfăşoare activitate într-un domeniu reglementat, în cererea de înregistrare se declară pe proprie răspundere deţinerea avizului/aprobării prealabile a autorităţii competente privind constituirea acesteia;
 • hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, aprobate de către toţi asociaţii fondatori (în două exemplare);
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut şi, în cazurile stabilite de legislaţie, pentru organizaţiile de creditare nebancară;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare (se efectuează la organul înregistrării de stat prin intermediul MPay sau transfer bancar);
 • informaţia despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi save_alt , în conformitate cu Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
 2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele enumerate la pct. 1-2 se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.

Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.

Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre ale C.S.I., României, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Slovaciei, Azerbaidjan, Ungariei cu care Republica Moldova a încheiat tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

La înscrierea în Registrul de stat al persoanelor juridice a datelor despre persoana juridică se va verifica:

 1. denumirea persoanei juridice;
 2. la fondatori persoane fizice:
  • actele de identitate ale fondatorilor sau ale reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege;
  • dacă pe numele acestora au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
  • pentru cetăţeni străini şi apatrizi - documentele de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, în conformitate cu Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.765/2014 sau în baza actelor de identitate eliberate în conformitate cu Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
 3. la administratori persoane fizice:
  • actele de identitate;
  • pentru cetăţeni străini - documentele de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova, în conformitate cu Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.765/2014 sau în baza actelor de identitate eliberate în conformitate cu Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
 4. la fondatori persoane juridice:
  • la constituirea unei noi persoane juridice - hotărârea organului competent al persoanei juridice,
  • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
 5. la împuterniciţi – procura specială şi autentică;
 6. pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM) şi Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Genurile de activitate prevăzute la art.10 alin.3 al Legii 845/1992 se exercită în mod exclusiv de către întreprinderile de stat.
 7. sediul persoanei juridice - să fie real, ceea ce impune existenţa unui imobil sau spaţiu din imobil clar determinat pe care persoana juridică îl deţine legal în folosinţă sau proprietate; proprietarul imobilului să fie cunoscut şi să accepte faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calitate de sediu; datele cu privire la adresa sediului să nu fie nedeterminate şi inexistente. Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică;
 8. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează, după caz, următoarele documente:

 • decizia de înregistrare a organului înregistrării de stat sau, după caz, decizia motivată de respingere a înregistrării;
 • actul de constituire sau, după caz, actul adiţional cu privire la modificarea actului de constituire;
 • extrasul din Registrul de stat, la solicitare;
 • ştampila, la solicitare.

Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice este considerat şi cod fiscal.

Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

* ”înregistrare de stat” – acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii, reorganizării, lichidării, suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice, a sucursalelor acestora, precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice, înscrierii datelor în Registrul de stat, care are ca efect dobândirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice, obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. La înregistrarea de stat organul înregistrării de stat acordă părţilor implicate în activitatea de întreprinzător, printr-un singur punct de recepționare, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea persoanei juridice și a întreprinzătorului individual, verificarea denumirii persoanei juridice, perfectarea actelor de constituire, înregistrarea de stat, publicarea informaţiei în Buletinul electronic, precum şi obţine informaţii necesare înregistrării prin intermediul reţelelor electronice de la autorităţile publice, fără implicarea solicitantului înregistrării, şi prezintă informaţii din Registrul de stat al persoanelor juridice şi Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali autorităţilor publice pentru luarea la evidenţa fiscală, statistică, medicală şi socială.

Pentru înregistrarea de stat a sucursalelor persoanelor juridice autohtone

“Sucursala este o subdiviziune separată a persoanei juridice, situată în afara sediului acesteia, care are aparența permanenței, propria conducere și dotarea materială necesară pentru a desfășura o parte sau toate activitățile persoanei juridice. Sucursala nu este persoană juridică.

Sucursalele persoanelor juridice autohtone se înregistrează cu condiţia indicării în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea, denumirea şi sediul acestora.

Denumirea sucursalei va cuprinde cuvântul „sucursala”, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice şi denumirea persoanei juridice cu indicarea formei juridice de organizare a acesteia.

Denumirea sucursalei persoanei juridice străine constă din denumirea persoanei juridice străine care a hotărât instituirea sucursalei, urmată de denumirea localității din străinătate în care are sediul persoana juridică, cuvântul „sucursala” și de denumirea localității din Republica Moldova în care are sediul sucursala. De exemplul: INTER APP SRL PARIS SUCURSALA CHISINAU. În cazul instituirii de către aceeași persoană juridică străină a mai multor sucursale în aceeași localitate, denumirea sucursalei poate fi completată cu un indicativ de natură să le deosebească între ele.

Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice autohtone se depun următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare, semnată de fondatorul desemnat prin hotărârea de constituire sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare save_alt , împreună cu instrucţiunile de completare a cererii save_alt , sunt aprobate de organul înregistrării de stat şi publicate pe pagina web oficială a acestuia;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
 3. regulamentul sucursalei, în două exemplare, care trebuie să conţină următoarele date:
  • sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) sucursalei;
  • genurile de activitate desfăşurate de sucursală;
  • denumirea şi forma juridică de organizare a persoanei juridice, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice;
  • numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
  • împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
 4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare (se efectuează la organul înregistrării de stat prin intermediul MPay sau transfer bancar).

La înregistrarea sucursalei asociaţiei de economii şi împrumut, alăturat la documentele enumerate supra, se va verifica şi avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine

“ Procedura înregistrării sucursalelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone, cu particularităţile specificate în Codul civil.

Pentru înregistrarea sucursalelor persoanelor juridice străine se depun următoarele documente:

 1. cererea de înregistrare, semnată de administratorul sucursalei desemnat sau, după caz, semnată de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire. Modelul cererii de înregistrare save_alt , împreună cu instrucţiunile de completare save_alt a cererii, sunt aprobate de organul înregistrării de stat şi publicate pe pagina web oficială a acestuia;
 2. hotărârea organului competent al persoanei juridice, care va conţine date cu privire la crearea sucursalei, la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului;
 3. regulamentul sucursalei, care trebuie să conţină următoarele date:
  • sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al sucursalei;
  • genurile de activitate desfășurate de sucursală;
  • menţiunea privind legislaţia statului sub incidenţa căreia se află persoana juridică străină;
  • forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate şi mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informaţiile respective nu sunt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
  • denumirea persoanei juridice străine, denumirea sucursalei, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
  • numele şi prenumele persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei, numele şi prenumele administratorului persoanei juridice străine;
  • împuternicirile persoanei care exercită funcţii de administrare a sucursalei;
 4. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus şi legalizat notarial, precum şi numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
 5. copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
 6. situaţia financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare;
 7. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare (se efectuează la organul înregistrării de stat prin intermediul MPay sau transfer bancar).

În cazul în care persoana juridică străină va modifica administratorul său, aceasta este obligată să opereze modificări în regulamentul sucursalei din Republica Moldova.

Informație oferită de:

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept

Ultimul salvat:

16.07.2024